Viktigt med ökad uppmärksamhet på interaktion mellan johannesört och läkemedelssubstanser

den 31 augusti 1999

I Information från Läkemedelsverket 1998:8 (se länk i högerspalten), rapporterades om interaktion mellan johannesört (Hypericum perforatum) och warfarin med PK-stegring, dvs minskad effekt av warfarin som följd. Sedan dess har ytterligare rapporter om detta inkommit till Läkemedelsverket. Vidare har det kommit till vår kännedom, att motsvarande är känt i Tyskland, där användningen av johannesört som antidepressiv medicinering är omfattande.

Via den tyska myndigheten har Läkemedelsverket vidare fått kännedom om ett väldokumenterat fall av interaktion mellan johannesört och ciklosporin med minskad serumkoncentration av ciklosporin som följd. För ciklosporin liksom för warfarin ger den misstänkta interaktionen en minskad effekt. Mekanismen kan därför vara likartad, t ex induktion av metabolismen.

I tidskriften The Annals of Pharmacotherapy har presenterats en fallrapport om interaktion mellan johannesört och teofyllin, som också medförde minskad effekt.

Det är viktigt med ökad kunskap om interaktioner mellan naturläkemedel och läkemedelssubstanser, där ändrad metabolism kan leda till toxiska effekter eller minskad effekt, speciellt för läkemedel med ett snävt terapeutiskt spektrum.

Återigen vill Läkemedelsverket påminna läkemedelsförskrivare om vikten att aktivt fråga om användning av naturläkemedel (eller andra preparat än godkända läkemedel) vid misstanke om interaktion och/eller biverkningar. Läkemedelsverket vill också uppmana läkarkåren att rapportera inträffade fall av interaktion mellan johannesört och läkemedelssubstanser. Rapporten skickas till närmaste regionala biverkningsenhet eller till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies