Ändring av föreskrifter angående tillverkning

den 31 maj 2006

Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2004:6 och 7 har med anledning av den nya läkemedelslagstiftningen ändrats. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

  • Föreskrifterna skall tillämpas även på mellanprodukter.
  • Aktiva substanser som används som utgångsmaterial skall tillverkas i enlighet med GMP för utgångsmaterial (gäller ej prövningsläkemedel).
  • Krav på satsfrisläppande vid import av läkemedel från tredjeland även om läkemedlen tillverkats inom gemenskapen.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies