Biverkningsuppföljning av glukosaminprodukter som läkemedel

den 11 april 2006

Tre år efter det att den första glukosaminprodukten godkändes för försäljning som läkemedel i Sverige har Läkemedelsverket gjort en treårsuppföljning av biverkningarna. Antalet rapporterade biverkningar har ökat sedan produkterna godkändes som läkemedel, något som visar på en av fördelarna med att glukosaminprodukterna nu är klassificerade som läkemedel.

Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos. Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

I Sverige marknadsfördes tidigare glukosaminprodukterna som kosttillskott - men det påstods också att produkterna hade läkande effekter. Påståendena om läkande effekter innebär att produkterna istället ska klassificeras som läkemedel, något som också skedde 2002. Då godkändes den första glukosaminprodukten för försäljning som läkemedel i Sverige: Artrox, för ”symtomlindring av lätt till måttlig artros”.

Numera finns ett drygt tiotal glukosaminprodukter godkända i Sverige (exempelvis Artrox, Glucosine, Glukosamin Copyfarm och Glukosamin Pharma).

Rapporterade biverkningar

Vid godkännandet av den första glukosaminprodukten var ett fåtal biverkningar kända och beskrivna i produktinformationen: huvudvärk, dåsighet, dyspepsi, hudutslag, klåda och erytem. Interaktioner mellan glukosamin och andra läkemedel var okända.

En genomgång av alla glukosaminprodukters biverkningsrapporter tre år efter godkännandet visar att de flesta biverkningarna handlar om hud, mag-tarm, neurologiska och allmänna biverkningar.

Bland de hittills okända biverkningarna är följande av speciellt intresse: angioödem (allergisk svullnad), nässelutslag, yrsel, ödem (svullnad på grund av vätskeansamling) benödem (bensvullnad), förhöjda kolesterolvärden, försämrad diabetes, förvärrad astma, magsår, tarminflammation, ledverk och ögonbiverkan.

Tre fall av interaktioner med warfarin, ett blodförtunnande medel, har också rapporterats.

Bättre bevakning av biverkningarna

En av fördelarna med att glukosaminprodukter numera är klassificerade som läkemedel, är att det ger större möjlighet att upptäcka biverkningar.

I det svenska biverkningsregistret finns det till och med februari 2006 totalt 86 rapporter på misstänkta biverkningar associerade med glukosaminprodukter. Den första rapporterades 2001, och totalt finns det nio rapporter till och med 2002 då produkten godkändes för försäljning som läkemedel. Antalet rapporter som har rapporterats efter 2003 är 77. Således rapporterades de flesta fall efter det att Artrox blivit godkänt som ett läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies