Engelska läkemedelsstudien med svåra biverkningar - vilka blir konsekvenserna?

den 31 oktober 2006

Vilka konsekvenser bör dras av den katastrofala läkemedelsstudien med substansen TGN 1412 i England tidigare i år? Den engelska expertgrupp som tillsattes efter händelsen har nu summerat sina slutsatser i en preliminär rapport.

Redan i juni genomförde Läkemedelsverket ett seminarium med deltagande av interna experter samt forskare med erfarenhet av såväl experimentell som klinisk utveckling av biologiska substanser. Den information som då fanns tillgänglig var begränsad men flera viktiga slutsatser var ändå samma som i den nu publicerade rapporten. Framför allt bör beräkning av dos vid ”first-time-in-man” (FTIM) baseras på mer än ”No Effect Level” eller ”No Adverse Effect Level”. Dosvalet bör ta hänsyn till substansens verkningsmekanism, graden av species-specificitet, dos-effekt från studier i human- och djurceller liksom från djurstudier in vivo, beräkningar av receptor occupancy och beräknad exponering av receptorceller i människa.

Den engelska expertrapporten summerar i övrigt sina rekommendationer i 22 punkter bland vilka kan framhållas:

  • Informationsutbytet mellan utvecklare av läkemedel, forskningsinstitutioner och regulatoriska myndigheter bör förbättras och resultat från opublicerade studier bör göras tillgängliga
  • Om osäkerhet om dosval föreligger skall alltid lägsta möjliga dos väljas och sekventiell administrering av dos användas med tillräcklig tid mellan doserna
  • Studier med hög risknivå ska genomföras med särskild beredskap för behandling av möjliga bieffekter och med närhet till medicinsk akutvård
  • Det understryks att speciella krav på kompetens och kunskap skall ställas på prövare som genomför FTIM-studier för att möjliggöra välgrundade kliniska beslut
  • Möjligheten för regulatoriska myndigheter att konsultera oberoende extern expertis med forskningserfarenhet inom aktuellt område bör förbättras
  • Möjlighet att skapa speciella utbildningsprogram och särskilda centra för högrisk Fas I-studier diskuteras i rapporten.

Vid seminariet på Läkemedelsverket diskuterades också möjligheten av mera flexibla handläggningstider, vilka idag styrs av EU-regler, betydelsen av myndigheternas vetenskapliga rådgivning vid planering av studier samt möjliga nya prekliniska testmetoder. Den engelska expertrapporten diskuterades också vid Läkemedelsnämndens sammanträde i september. Bland annat framhölls då särskilt vikten av att prövningsprotokollen innehåller välgrundade och tydliga regler för dosering.

Den europeiska läkemedelsnämnden (CHMP) har tillsatt en arbetsgrupp, där Sverige är representerat,  som sannolikt kommer att utfärda riktlinjer för att optimera säkerhet i FTIM-studier. I avvaktan på detta och den engelska expertgruppens slutliga rapport tillämpar Läkemedelsverket en skärpt intern granskning av alla first-time-in-man-studier med nya biologiska substanser.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies