Förnyad utredning av NSAID-läkemedel är nu slutförd

den 24 oktober 2006

Nyttan av behandlingen med så kallade icke-selektiva NSAID är större än riskerna för biverkningar om de används enligt anvisningarna. Detta konstaterar de europeiska läkemedelsmyndigheterna genom sin vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en förnyad utredning.

Orsaken till den förnyade utredningen var nya data som tydde på en misstänkt ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Utredningen har bedömt nya studier men har också vägt in resultat från tidigare utredningar.

Utredningen utmynnar i följande slutsatser:

  • Icke-selektiva NSAID är viktiga läkemedel för behandling av ledsjukdomar och smärta och de flesta patienter får inte biverkningar
  • Inget läkemedel saknar helt biverkningar. För att minska risken för biverkningar av dessa läkemedel skall lägsta dos som ger symtomlindring användas under så kort tid som möjligt. 
  • Det kan inte uteslutas att behandling med vissa icke-selektiva NSAID kan innebära en ökad risk för blodpropp, t ex hjärtinfarkt eller stroke om de används i höga doser under lång tid. Detta gäller särskilt diklofenak i hög dos (150 mg/d) och ibuprofen i hög dos 2400 mg/d) för vilka studier talar för en ökad risk. 
  • Data talar emot att behandling med ibuprofen i låg dos, 1200 mg/d, skulle innebära en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke
  • Vid val av NSAID bör patientens individuella riskfaktorer (t ex tidigare hjärtsjukdom, njursjukdom eller magblödning) värderas och vägas samman med patientens önskemål och läkemedlens egenskaper.
  • Patienter uppmanas att läsa informationen i läkemedelsförpackningen och kontakta sin läkare vid problem som rör behandlingen och, om så behövs, för diskussion om sin individuella riskprofil och eventuellt byte av behandling

Icke-selektiva NSAID

Exempel på icke-selektiva NSAID som ingått i utredningen: diklofenak (t ex Voltaren), ketoprofen (t ex Orudis, Prodon, Siduro Retard), ibuprofen (t ex Brufen, Ibumetin, Ipren, Alindrin), indometacin (Confortid, Indomee), meloxikam (t ex Mobic), nabumeton (Relifex), naproxen (t ex Aleve, Alpoxen, Naprosyn Entero, Pronaxen).

Piroxikam (t ex Brexidol) utreds separat och ingår inte i den nya utvärderingen.

 

 
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies