Giftinformationscentralens rapport om analgetikaförgiftningar år 2000-2002

den 8 juni 2006

Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonåringar.

Den vanligaste orsaken till läkemedelsförgiftning är överdosering av psykofarmaka. En nyligen genomförd studie visade att dessa förgiftningar var mer godartade år 2000 än tio år tidigare. När det gäller analgetika kunde man inte se samma gynnsamma utveckling (1). Det har därför varit motiverat att särskilt studera omfattningen och de eventuella förändringarna när det gäller överdosering av denna grupp av läkemedel.

Giftinformationscentralen (GIC) har studerat inkomna epikriser rörande patienter som överdoserat analgetika under åren 2000–2002 (2). Endast de fall där analgetika tydligt dominerat symtombilden har tagits med. En jämförelse gjordes med data från en motsvarande studie från treårsperioden 1991–1993 (3).
Under åren 2000–2002 fick GIC 1 455 epikriser som gällde intoxikationer med analgetika och NSAID. De flesta överdoseringar var avsiktliga, och tre fjärdedelar av patienterna var kvinnor. Oavsiktlig, terapeutisk överdosering av paracetamol har tidigare belysts (4), men framstod som ett mindre problem i detta material och uppgavs som orsaken i ca 2,5 procent av fallen. Ungdomar i åldern 10–19 år utgjorde en fjärdedel av hela materialet. Vanligast var överdosering av paracetamol. Andelen allvarliga fall var störst bland dem som tagit analgetika av opiattyp.

Paracetamol och NSAID

Överdos av paracetamol var det dominerande förgiftningsmedlet, vilket även var situationen ett decennium tidigare. I knappt hälften av fallen hade preparat med paracetamol överdoserats. En tredjedel gällde ungdomar i åldern 10–19 år, och över 90 procent av dessa var tonårsflickor. Överdosering av kombinationspreparat var mindre vanligt. De flesta patienter fick behandling med acetylcystein tidigt i förloppet och uppvisade därför inga eller lindriga symtom. Allvarliga förgiftningar med uttalad leverpåverkan förekom hos 7 procent av dem som tagit rena paracetamolpreparat. Fem av dessa avled. Alla patienter som utvecklade uttalad leverpåverkan kom in till sjukhus i sent skede. Elva allvarliga fall och ett av dödsfallen inträffade i ungdomsgruppen.

Av de patienter som överdoserat NSAID hade nästan hälften tagit ibuprofen. Närmare 40 procent var tonårsflickor. Inga allvarliga fall förekom, trots intag av stora doser. Ett litet antal patienter hade överdoserat salicylat. I sex fall utvecklades allvarlig förgiftning, och fyra av dessa dialyserades.

Dextropropoxifen

Drygt en fjärdedel av patienterna hade tagit läkemedel som innehöll dextropropoxifen. I ungefär hälften av fallen fanns också etanol med i bilden. Kombinationspreparat förekom i något mindre utsträckning än enkelpreparat. Många av patienterna hade en kronisk smärtproblematik och i vissa fall också en
missbruksanamnes även om orsaken till förgiftningen var avsiktlig. Allvarliga och livshotande symtom med framför allt uttalad andningsdepression förekom i 15 procent av fallen. Sex patienter avled efter ankomst till sjukhus och två fick hypoxiska hjärnskador. I några av de allvarliga fallen där kombinationspreparat med paracetamol intagits observerades även leverpåverkan. Den höga akuttoxiciteten hos dextropropoxifen med plötsligt insättande andningsdepression avspeglas i att mortaliteten är hög vid överdosering, och de flesta dödsfall inträffar utanför sjukhus (5,6). Den här redovisade studien visade att antalet förgiftningar med dextropropoxifen har minskat. Samma observationer har gjorts i rättsmedicinskt material (7). Uppmärksamheten kring riskerna med dextropropoxifen från myndigheter, fackpress och massmedier samt skärpta förskrivningsregler vid halvårsskiftet 2001 torde vara orsaken till denna nedåtgående trend. Kombinationspreparat med dextropropoxifen har under 2005 försvunnit från marknaden.

Tramadol och övriga analgetika av opiattyp

Tramadol registrerades i mitten av 1990-talet, delvis som ett alternativ till dextropropoxifen. Bland dem som överdoserat tramadol bedömdes förgiftningen som allvarlig i tio procent av fallen. Drygt en tredjedel av patienterna hade också intagit alkohol. Framträdande symtom var generella kramper och medvetslöshet, men till skillnad från dextropropoxifen gav tramadol andningsdepression först vid mycket höga doser associerat med djup medvetslöshet. Ingen av patienterna avled. Bilden stämmer väl med iakttagelser i en tidigare studie (8).

Förgiftningar med övriga analgetika av opiattyp var ovanliga men ofta allvarliga. Överdosering av morfin och ketobemidon dominerade. Drygt en femtedel av patienterna var över 70 år. Allvarlig förgiftning med uttalad, behandlingskrävande andningsdepression förekom hos 13 patienter. I sex av dessa fall berodde förgiftningen på en feldosering.

Diskussion

Epikrismaterial, patientstatistik och GICs förfrågningsstatistik ger en samstämmig bild av att överdos av analgetika svarar för 20–25 procent av läkemedelsförgiftningarna, vilket också var fallet i studien från början av 1990-talet (3). En fjärdedel gällde ungdomar i åldersgruppen 10–19 år.  Andelen förgiftningar med paracetamol var relativt oförändrad i de bägge studierna.
En förändring var att kombinationspreparat med muskelrelaxantia nästan försvunnit. Intoxikationerna med salicylat var färre, medan antalet epikriser rörande NSAID ökade. Antalet förgiftningar med dextropropoxifen minskade, och nedgången var särskilt tydlig under åren 2000–2002 då epikrisinflödet minskade med 45 procent. Även för dextropropoxifen har kombinationspreparaten blivit mindre vanliga. Förgiftningar med tramadol började uppträda från mitten av 1990-talet, då preparatet registrerades på marknaden.

Paracetamol har stor användning och är på grund av receptfriheten lätt tillgängligt. Allvarliga paracetamolförgiftningar förekommer i alla åldersgrupper trots att det i slutet av 1990-talet infördes skärpt varningstext på förpackningarna. Bland tonårsflickor är det ett särskilt problem, vilket uppmärksammades redan för ett antal år sedan (9). Varje signifikant överdosering av paracetamol innebär en avsevärd risk, och det stora antalet förgiftningsfall gör att behandlingsinsatserna från sjukvårdens sida blir betydande. GICs förfrågningsstatistik visar en ökning av antalet paracetamolförgiftningar de senaste åren, 2000–2004.

Referenser

  1. Sjöberg G, Irestedt B, Persson H. Akuta förgiftningar bland vuxna och ungdomar år 2000. Gynnsam utveckling – oroande vad gäller narkotika och analgetika. Läkartidningen 2005;102:3125–9.
  2. Irestedt B, Persson H, Sjöberg G. Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonårsflickor. Giftinformationscentralens rapport om analgetikaförgiftningar. Läkartidningen 2005;102:3130–2. J Clin Toxicol 1998;36:205–13.
  3. Torell E, Irestedt B, Sjöberg G, Persson H. Analgetikaförgiftningar. Läkartidningen 1996;93:1955–60.
  4. Persson H, Sjöberg G, Torell E. Förgiftning vid subakut, terapeutisk överdosering med paracetamol. Läkartidningen 1991;88:3678–80.
  5. Persson H, Irestedt B. Dödsfall förorsakade av förgiftning med dextropropoxifen. Stockholm: Giftinformationscentralen; 1993.
  6. Jonasson B, Jonasson U. Dödsfall genom bruk och missbruk av värktabletter. Stockholm: Rättsmedicinalverket; 1999. RMV-rapport 1999:1.
  7. Jonsson A, Holmgren P, Ahlner J. Fatal intoxication in a Swedish forensic autopsy material during 1992–2002. Forensic Sci Int 2004;143:53–9.
  8. Carlvik B, Persson H, Sjöberg G, Westberg U. Tramadol overdose – five years experience in Sweden. J Clin Toxicol 2002;40:362.
  9. Feychting Karin, Persson H. Trend att unga överdoserar paracetamol. Läkartidningen 1997;94:4254–7.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Författare:
Birgitta Irestedt, apotekare,
Hans Persson, överläkare,
Gunilla Sjöberg, apotekare;
samtliga vid Giftinformationscentralen, Stockholm

 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies