Lamotrigin och risken för läppgomspalt

den 20 juni 2006

Epilepsiläkemedlet lamotrigin kan öka risken för läppgomspalt (fosterskada där läpp och/eller gom inte sluts på normalt sätt) om modern använt lamotrigin under graviditetens tre första månader, enligt analys av register i USA och Kanada. Att plötsligt avbryta en epilepsibehandling kan leda till krampanfall – något som kan vara farligt för både patient och foster. Patienter som är eller som planerar att bli gravida måste därför rådgöra med sin läkare innan de ändrar eller avbryter sin medicinering med lamotrigin.

Lamotrigin är ett läkemedel mot epilepsi, men används också för behandling av så kallad bipolär sjukdom (”manodepression”, en psykiatrisk sjukdom som innebär växelvisa episoder av upprymdhet och depression).

Studien baseras på data från ett nordamerikanskt register, (the North American Antiepileptic Drug Registry) och visar att bland 564 barn som exponerats för lamotrigin under graviditetens tre första månader, hade fem läpp- eller gomspalt, vilket motsvarar ungefär 90 av 10 000 födda. Detta ska jämföras med förekomsten av läppgomspalt i en amerikansk normalpopulation, som är ungefär 4 av 10 000 födda.

För allvarliga missbildningar i övrigt var risken inte ökad.

Att plötsligt avbryta behandling mot epilepsi kan leda till krampanfall, något som kan ha allvarliga följder för både patient och foster. Därför måste den eventuella risken för läppgomspalt vägas mot nyttan av behandlingen. Patienter som är gravida eller som planerar att bli gravida ska därför inte ändra på medicineringen med lamotrigin utan att först rådfråga sin läkare. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies