Lyrica (pregabalin) - tvåårsuppföljning

den 2 november 2006

De flesta biverkningar som har rapporterats till Läkemedelsverket är kända sedan tidigare. Två fallbeskrivningar belyser risken för uppkomst av hyperglykemi respektive ödem.

Lyrica godkändes i juli 2004 för behandling av perifer och central neuropatisk smärta och som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. I maj 2006 tillkom indikationen generaliserat ångestsyndrom.

Lyrica innehåller den aktiva substansen pregabalin som är en strukturell analog till transmittorsubstansen gamma-aminosmörsyra (GABA). Pregabalin uppvisar strukturella och farmakologiska likheter med gabapentin, ett läkemedel som sedan tidigare är godkänt för indikationerna epilepsi samt postherpatisk neuralgi och smärtsam diabetesneuropati. Verkningsmekanismen för pregabalin är inte helt klarlagd, men pregabalin minskar neuronal excitabilitet genom att binda till en subenhet av spänningsberoende kalcium-kanaler på neuron i CNS och minska frisättningen av flera transmittorsubstanser inklusive glutamat, noradrenalin och substans P (1).

Pregabalin började säljas 2004 och under 12-månadersperioden oktober 2004 till och med september 2005 var försäljningen 382 200 DDD (definierad daglig dygnsdos) och följande 12–månadersperiod (oktober 2005 till och med september 2006) var den 1 703 500 DDD. Detta motsvarar cirka 1 100 respektive 4 650 behandlade patienter. Hur förskrivningen fördelar sig på de olika indikationerna går inte att utläsa men utifrån biverkningsrapporterna tycks olika smärttillstånd vara den vanligaste orsaken till att pregabalin ordineras. Den psykiatriska indikationen (GAD) öppnar ju för en potentiellt mycket stor patientgrupp, och det återstår att se vilken roll pregabalin kan få vid sidan av SSRI och bensodiazepiner vid ångestbehandling (2,3).

Sedan 2004 finns 78 biverkningar (cirka 2/3 rörde kvinnor) rapporterade till Läkemedelsverkets databas Swedis inklusive ett dödsfall. Dödsfallet var en svårt sjuk 60-årig kvinna som utvecklade grav neutropeni och sepsis och dog i en hjärtinfarkt. Hon hade förutom pregabalin också medicinerat med gabapentin och levodopa. Samband mellan läkemedlet och dödsfallet gick inte att utesluta.

Biverkningspanoramat domineras annars av neurologiska (17) och psykiska biverkningar (10). Det finns därtill en stor grupp allmänna biverkningar (14) där ödem, vätskeretention och viktuppgång är de vanligaste orsakerna till rapportering. Bland de neurologiska biverkningarna står parestesier, sensibilitets-
rubbningar och yrsel för flertalet och bland de psykiska dominerar nedstämdhet och mardrömmar. Övriga biverkningar som är rapporterade mer än en gång är hyperhidros, exantem, klåda, xerostomi, tinnitus och hyperglykemi. De flesta av dessa biverkningar är tidigare kända och finns angivna i produktresumén.

Fallbeskrivning 1

61-årig man som har en insulinbehandlad diabetes sedan många år samt ett diskbråck med nervpåverkan. På grund av värk i nacke och vänster arm blev han insatt på tramadol (Tiparol) och pregabalin (Lyrica) i dosen 75 mg × 2 vilken dubblerades efter kort tid. Hans diabetes försämrades påtagligt efter insättandet av Lyrica. Han fick förhöjda blodsockervärden och tvingades öka insulinet. Lyrica utsattes efter någon månad, varefter blodsockret normaliserades och patienten kunde minska på insulinet.

Kommentar: I Swedis finns ytterligare två fall av hyperglykemi, varav ett, i likhet med detta, bedömts ha ett möjligt samband med pregabalin. Såväl hyper- som hypoglykemi finns angivna som sällsynta biverkningar.

Fallbeskrivning 2

76-årig man som påbörjade behandling med Lyrica 150 mg × 2 pga. smärttillstånd i underbenen. På 14 dagar utvecklade han fem kilos viktökning, balanssvårigheter med berusningskänsla och perifera ödem både i ansiktet och i underbenen. Han hade en viss andfåddhet samt en känsla av att vara i allmänt dåligt skick.
Kommentar: Såväl viktökning, ödem som gångrubbning är vanliga biverkningar och finns i produktresumén. Också i företagets egna uppföljande rapporter om läkemedlets säkerhet framstår ödem av olika slag som några av de mest rapporterade biverkningarna. Med anledning av stort antal rapporter om ödem anser den holländska myndigheten, i sin senaste uppföljning av läkemedlets säkerhet, att en varning bör införas i produktinformationen angående risk för aggravering av hjärtinsufficiens.

Referenser

1. Läkemedelsverket läkemedelsmonografi Lyrica (pregabalin) 2005;16(2).
2. Montgomery SA et al: Efficacy and safety of pregabalin in the treatment of generalized anxiety disorder: a 6-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled comparison of pregabalin and venlafaxine. J Clin Psychiatry. 2006 May; 67 (5):771–82.
3. Information från Läkemedelsverket 2006;17(4).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies