Möjlighet till recept på läkemedelssubstans? Rapport om generisk förskrivning överlämnad till regeringen

den 10 januari 2006

Fördelen med generisk förskrivning, där förskrivaren skriver recept på en läkemedelssubstans och inte ett läkemedelsvarunamn som i dag, är att det förenklar för förskrivarna. Detta ska dock vägas mot nackdelen med initiala kostnader, skriver Läkemedelsverket i den rapport man nu överlämnar till regeringen. Läkemedelsverkets bedömning är också att behovet av att införa generisk förskrivning har försvagats i och med utbytesreformen.

Läkemedelsverket har haft regeringens uppdrag att analysera för- och nackdelar med generisk förskrivning, det vill säga att förskrivaren skriver recept på en läkemedelssubstans istället för som i dag ett läkemedelsvarunamn. Verket överlämnar nu en rapport till regeringen där utvärderingen beskrivs ur perspektiven patientsäkerhet, hälso- och sjukvårdens behov samt ekonomi.

Vad gäller patientsäkerheten gör tunga instanser olika bedömningar. Vetenskapligt underlag saknas dock. I länder där generisk förskrivning tillämpas har det inte gjorts uppföljande studier om hur förskrivningen påverkat patienternas säkerhet. Mot bakgrund av det bristande evidensbaserade underlaget anser Läkemedelsverket att patientsäkerheten inte kan användas som ett argument vare sig för eller mot generisk förskrivning.

Ur hälso- och sjukvårdens perspektiv menar Läkemedelsverket däremot att generisk förskrivning kan förenkla för förskrivaren då den har en klar pedagogisk fördel. Förskrivaren slipper också att i förskrivningsögonblicket välja bland många produkter på datorskärmen.

Läkemedelsverket gör bedömningen att det inte finns några ekonomiska skäl till att införa generisk förskrivning. Här får fördelen med generisk förskrivning - att den underlättar för förskrivarna - vägas mot de initiala kostnader som förändringen väntas medföra vad gäller utveckling av IT-system och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

– I och med utbytesreformen, där man på Apoteken byter ut ett förskrivet läkemedel mot det billigaste likvärdiga alternativet, har behovet av att införa generisk förskrivning försvagats, säger Gunnar Alvan, Läkemedelsverkets generaldirektör. Om generisk förskrivning införs, rekommenderar vi ett kombinerat system där utbyte på Apotek samtidigt bibehålls. Läkemedelsverket bör då utarbeta en förteckning över läkemedel som får förskrivas generiskt med substansnamn.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies