Nya regler om marknadsföring av läkemedel

den 19 juni 2006

Den 1 maj trädde ändringar av läkemedelslagen i kraft. Bland de nya regler som kommit till finns bestämmelser om marknadsföring av läkemedel. De nya bestämmelserna reglerar tydligare vad som är förbjudet och vad som är tillåtet samtidigt som Läkemedelsverket ges mer ansvar.

Omarbetningen av läkemedelslagstiftningen har pågått under mer än ett år och har inneburit ett intensivt arbete, både hos Regeringen och hos Läkemedelsverket. Ändringarna görs till följd av ändringar i de EG-direktiv som harmoniserar läkemedelslagstiftningen i Europa. De nya bestämmelserna trädde ikraft den 1 maj.

Nya förbud

I läkemedelslagen införs nu förbud mot marknadsföring av humanläkemedel som inte är godkänt, marknadsföring riktad till barn och marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten. Från det sista förbudet undantas dock kampanjer för vaccinationer mot infektionssjukdomar. I övrigt föreskrivs genom de nya reglerna att marknadsföring av läkemedel skall vara saklig och främja en ändamålsenlig användning av produkten, att den inte får vara vilseledande och att den i övrigt skall stå i överensstämmelse med god sed för marknadsföring. Den som marknadsför ett läkemedel ska också lämna sådan information som är av särskild betydelse för allmänheten respektive förordnare och utlämnare.

Förändringar för Läkemedelsverket

Genom ändringarna i läkemedelslagen får Läkemedelsverket ökade befogenheter och ökat ansvar på marknadsföringsområdet. Läkemedelsverkets tillsynsansvar omfattar numera marknadsföring i samtliga media, alltså även i TV. I sitt tillsynsarbete ska Läkemedelsverket samarbeta med Konsumentverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies