Personlig införsel av läkemedel kan innebära risker

den 2 februari 2006

Det har i media funnits uppgifter om att ett företag inom kort erbjuder sig att förmedla svenska recept för expedition vid apotek i Estland. De expedierade läkemedlen skall sedan skickas från Estland till patienten i Sverige. Patienter som väljer att få läkemedel levererade på detta vis bör vara medvetna om att läkemedlen är godkända för försäljning i exportlandet och således inte är försedda med märkning eller annan patientinformation på svenska.

Det är enligt LVFS 1996:5 tillåtet att införa läkemedel via postförsändelse från ett land inom EES om läkemedlet är godkänt både i Sverige och i exportlandet och om det har införskaffats på apotek eller motsvarande. Det är däremot inte tillåtet för någon annan aktör att i Sverige försälja läkemedel till konsument eftersom detaljhandel med läkemedel endast får bedrivas av Apoteket AB i enlighet med 4 § lag (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Även om detta förfarande är tillåtet vill Läkemedelsverket uppmärksamma patienter som på detta sätt eller via annan kanal överväger att få sina recept expedierade utanför Sverige på de risker som detta kan medföra. Patienter som väljer att få läkemedel levererade på detta vis bör vara medvetna om att läkemedlen för vara godkända för försäljning i exportlandet ska vara försedda med patientinformation på exportlandets språk vilket innebär att de inte är försedda med märkning eller annan patientinformation på svenska. Om läkemedlen försetts med svensk märkning eller bipacksedel dvs ommärkts eller packats om är läkemedlen inte längre utformade i enlighet med exportlandets godkännande varmed personlig införsel av de aktuella läkemedlen är inte tillåtet.

Runt om i världen förekommer en omfattande försäljning av förfalskade läkemedel. Att inköpa läkemedel via t.ex. Internet innebär risk för att få förfalskade läkemedel levererade. Detta kan innebära betydande hälsorisker för patienten då sådana läkemedel kan vara rena sockerpiller, likväl som de kan innehålla helt andra läkemedel än vad förpackningen anger.

De svenska försäkringarna (Patientskadeförsäkringen respektive Läkemedelsförsäkringen) gäller endast personer som anlitar vårdgivare i Sverige respektive använder ett i Sverige utlämnat läkemedel. Detta innebär att Läkemedelsförsäkringen inte täcker eventuella skador av läkemedel som patienten inköpt eller låtit levereras från utlandet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies