Risk för elektrolytrubbningar vid användning av tarmrengöringsmedlet Phosphoral

den 10 november 2006

Läkemedelsverket önskar fästa förskrivarnas uppmärksamhet på risken för elektrolytrubbningar vid användning av tarmrengöringsmedlet Phosphoral.

Läkemedelsverket har från 1998 och tills nu erhållit 20 biverkningsrapporter angående Phosphoral. Flertalet av reaktionerna har bedömts ha samband med läkemedlet. Phosphoral används som tarmrengöringsmedel som förberedelse inför t.ex. koloskopi och kolonröntgen.

Fallbeskrivning 1

En 57-årig kvinna med rektalcancer inkom till sjukhus på grund av muskelspasmer. Hon hade laxerat med Phosphoral 45 mL två gånger dagen innan. Analys visade på ett S-kalium 1,7 (3,0–5,8 mmoL/L). Hon behandlades på IVA och skrevs ut återställd några dagar efteråt.

Fallbeskrivning 2

En 67-årig kvinna med hypertoni som dagen innan en koloskopi intog 2 liter (!) Phosphoral för tarmrengöring. Sökte sjukhus akut efter koloskopi pga. illamående och kräkningar. Det konstaterades att patienten var intorkad samt hade en hyponatremi och hypokalemi. Utskrevs efter två dagars intensivvård. Natrium var lägst 115 (referensvärde 133–146) och kalium var lägst 2,9 (3,4–4,9). Samband med Phosphoral bedömdes som möjligt, kanske samtidig behandling med Esidrex kan ha bidragit.

Fallbeskrivning 3

En 83-årig kvinna med KOL, hjärtsvikt, angiodysplasi med anemi, blåscancer (opererad med Brickerblåsa), nedsatt njurfunktion och nyligen genomgången pneumoni fick Phosphoral som tarmrengöringsmedel inför koloskopi.
Efter genomförd undersökning fick patienten frysningar, nedsatt syrgassaturation och auskultation påvisade måttlig obstruktivitet. Blodprover visade bl.a. uttalad hyperfosfatemi samt uttalad hypokalcemi. Ett S-kreatininvärde var omkring 470 µmoL/L, tidigare värde cirka 225 µmoL/L. Patienten överflyttades till IVA. Det konstaterades ileus (troligen bridileus) som dock  gick i spontanregress. Pneumoni diagnostiserades och patienten behandlades med Claforan. Elektrolytvärdena förbättrades. Patienten mådde illa och aspirerade troligen ventrikelinnehåll i samband med kräkning. Hon fick hypoxi och ett kortvarigt generaliserat krampanfall som kunde hävas med Stesolid. Efter nästan tre veckors vård kunde patienten skrivas ut med normala lab-prover.

 I litteraturen finns det beskrivet ett antal fall med nefrokalcinos efter tillförsel av natriumfosfat för tarmrengöring. Nefrokalcinos är en tubulointerstitiell nefropati som karakteriseras av tubulära kalciumfosfatutfällningar, med njurfunktionsnedsättning, och i något-några fall har patienterna fått dialyseras. I dessa fall har man också gjort en biopsi med PAD.

Nefrokalcinos har tidigare mest relaterats till olika tillstånd associerade med kronisk hyperkalcemi.

Majoriteten av de beskrivna fallen, både de svenska och de från litteraturen, visar att äldre kvinnor med känd njurfunktionsnedsättning och/eller behandling med diuretika, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB) samt i något fall även överdosering av Phosphoral är överrepresenterade i fallrapporterna med  allvarliga elektrolytrubbningar.

Läkemedelsverket vill med anledning av de inträffade fallen uppmärksamma förskrivare på de kontraindikationer för behandling med Phosphoral som ingår i produktresumén.

De viktigaste kontraindikationerna inkluderar barn <15 år; patienter med hjärtvikt; kliniskt betydelsefull njurfunktionsnedsättning; känd eller misstänkt gastrointestinal obstruktion; ileus och aktiv inflammatorisk tarmsjukdom. Dessutom finns omfattande varningar som gäller användandet av Phosphoral hos patienter med hjärtsjukdom, hypertonipatienter som använder läkemedel som kan ge upphov till dehydrering, t.ex. diuretika, ACE-hämmare, ARB, patienter med nedsatt allmäntillstånd och äldre personer.

Referenser

1.  Beloosesky Y,Grinblat J, Weiss A et al. Electrolyte disorders following oral sodium phosphate administration for bowel cleansing in elderly patients. Arch Intern Med 2003;163:803-808.
2.  Markowitz G S,Nasr S H, Klein PH et al: Renal failure due to acute nefrocalcionosis following oral sodium phosphate bowel cleansing:Human Pathology 2004;35(6)675–684.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies