Svåra biverkningar i engelsk läkemedelsstudie

den 17 mars 2006

I media rapporteras om att sex friska försökspersoner i en klinisk läkemedelsstudie blivit allvarligt sjuka. Eftersom studien inte har granskats av Läkemedelsverket har vi mycket begränsad information om försöksläkemedlet och studien. Det som framkommit sammanfattas här.

Studien som genomfördes i England var avsedd att studera effekten av en antikropp, som verkar via en receptor, CD28, på vissa immunreglerande celler. Antikroppen utvecklades i syfte att dämpa immunsystemet och en tänkt framtida användning var behandling av reumatoid artrit, multipel scleros och vissa cancerformer.

Mekanismen bakom det svåra sjukdomstillståndet är inte klarlagt. Det förefaller dock som om det uppstått en mycket kraftig inflammatorisk reaktion istället för en dämpning av immunsystemet.

Läkemedlet har inte studerats i Sverige och inte heller någon substans med samma verkningsmekanism.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies