Tillsyn av läkemedelsreklam: branschens egenkontroll fyller viktig roll

den 12 december 2006

Frågan om tillsynen av marknadsföringen för läkemedelsreklam har aktualiserats av de ändringar som skett av läkemedelslagstiftningen under år 2006. Läkemedelsverket konstaterar att Läkemedelsindustrins system för egenåtgärder även fortsättningsvis har en viktig roll att fylla.

Läkemedelsverket har enligt läkemedelslagen ansvaret för tillsynen av marknadsföring av läkemedel. I samband med att EG-rättsliga direktiv införlivades i den svenska läkemedelslagstiftningen under 2006 aktualiserades frågan om tillsynen av marknadsföringen av läkemedel. Läkemedelsverket har därför genomfört en rättsutredning av frågan. Utredningen visar att läkemedelsindustrins system för egenåtgärder även fortsättningsvis har en viktig funktion att fylla.

Läkemedelsindustrin har sedan många år ett väl fungerande system för egenåtgärder vid läkemedelsinformation. Inom regelsystemet verkar Läkemedelsindustrins Informationsgranskningsman (IGM) och Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL). Huvudman för IGM och NBL är Läkemedelsindustriföreningen. 

Enligt läkemedelslagen ansvarar Läkemedelsverket för tillsynen av marknadsföring av läkemedel och myndigheten ser flera fördelar med ett väl fungerande system för egenåtgärder. Systemet ger Läkemedelsverket större möjlighet att koncentrera sina resurser på övergripande och principiella frågor. Det är också av stor betydelse att företrädare för branschen aktivt deltar i utformningen av god sed på marknaden. Systemet täcker även in områden som av grundlagsskäl inte är öppna för tillsyn av Läkemedelsverket, och NBL kan dessutom ge vägledande uttalanden på förhand. 

När EG-direktiven införlivades i svensk lagstiftning genomfördes inga principiella förändringar av ansvaret för marknadsföringstillsynen. Direktiven anger uttryckligen att frivillig kontroll inte är utesluten om det kan ske vid sidan av den författningsreglerade tillsynen. Regeringen menar att branschens egenåtgärdssystem även fortsättningsvis har en viktig funktion att fylla, och Läkemedelsverket instämmer i den bedömningen. Som ett led i tillsynen avser Läkemedelsverket att fortsättningsvis inge vissa anmälningar till NBL.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies