Tre års biverkningsuppföljning av glukosaminprodukter som läkemedel

den 30 mars 2006

Sedan den första glukosaminprodukten godkändes 2002 har Läkemedelsverket mottagit ökat antal biverkningsrapporter jämfört med tidigare. Detta ger stöd för argumentet i den tidigare diskussionen om fördelar med läkemedelsklassificering, det vill säga större möjlighet att upptäcka biverkningar.

Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos. Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

I Sverige marknadsfördes tidigare glukosaminprodukterna som kosttillskott men med påståenden om läkande effekter, vilket innebär att produkten klassificeras som läkemedel. Artrox godkändes år 2002 som första glukosaminprodukt med läkemedelsstatus för ”symtomlindring av lätt till måttlig artros” (1). Nyligen (februari 2006) publicerades en studie (GAIT) i New England Journal of Medicine (2) där glukosamins smärtlindrande effekt ifrågasätts. Denna studies resultat får vägas mot övrig dokumentation i en diskussion av glukosamins effekt som nu pågår inom EU (3).

Numera finns ett drygt tiotal glukosaminprodukter godkända i Sverige (t.ex. Artrox, Glucosine, Glukosamin Copyfarm, Glukosamin Pharma som finns på den svenska marknaden). Försäljningen har gått upp sedan produkterna började marknadsföras (Tabell I).

Tabell I. Biverkningsrapporter och försäljningsdata av glukosaminprodukter i Sverige

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (feb)

Antal rapporter

5

4

21

24

28

4

Försäljning av glukosaminprodukter i Sverige (Antalet DDD × 1000)

Glukosaminprodukter

0

1 152

13 396

19 213

21 881

 

 

Fördelar med läkemedelsklassificering har diskuterats tidigare (4). En av fördelarna är att det ger större möjlighet att upptäcka biverkningar. I det svenska biverkningsregistret finns det till och med februari 2006 totalt 86 rapporter på misstänkta biverkningar associerade med glukosaminprodukter. Den första inkom år 2001. Totalt finns det nio rapporter till och med 2002, medan 77 rapporter sedan 2003. Således rapporterades de flesta fall efter det att Artrox blivit godkänt som ett läkemedel.

Vid godkännandet av Artrox var det ett fåtal biverkningar som beskrevs som kända i produktinformationen: huvudvärk, dåsighet, dyspepsi, hudutslag, klåda och erytem. Interaktioner mellan glukosamin och andra läkemedel var okända.

En genomgång av alla glukosaminprodukters biverkningsrapporter i Sverige visar följande (Tabell II). De flesta handlar om hud, mag-tarm, neurologiska och allmänna biverkningar. Huvudvärk, illamående, hudutslag, klåda och erytem var bland de kända biverkningar som rapporterades.

Tabell II. Misstänkta biverkningar av glukosaminprodukter i Sverige ( t.o.m februari 2006).

Organ system

Biverkningar (antal)

Hud

Exantem 11, exantem vesiko-bullöst 3, exantem erytematöst 1, exantem makulo-papulärt 1, angioödem 2, urtikaria 1, ögonlockssvullnad 1, dermatit 1, pemfigoid 1, defluvium 1, psoriasis förvärrad 1, klåda 2, hudreaktion övriga 1

Gastrointestinala

Epigastralgi/buksmärtor 5, illamående/kräkningar 4, ulcus ventriculi/duodeni 3, xerostomi 1, diarré 1, kolit 2

Neurologiska

Huvudvärk 6, yrsel 4, ageusi 1, muskelsvaghet 1, restless legs 1

Allmänna

Benödem/ödem 3, feber 3, smärta 2, trötthet 2, grundsjukdom förvärrad 1

Urinvägs

Hematuri 2, pollakisuri 1, kreatininstegring 1

Luftvägs

Asthma bronchiale/asthma bronchiale förvärrad 3, dyspné 1

Metaboliska

Hyperkolesterolemi 2, diabetesläget försämrat 2, törst 2

Muskulo-skeletal

Artralgi 2, myalgi 1, ledsvullnad 1, artrit 1

Blod

PK sänkt/INR ökat 3, anemi 1

Ögon

Intraokulära biv 1, irit 1, synnedsättning 1, synpåverkan 1

Lever

Transaminasstegring 2

Psykiska

Mardrömmar 1, sömnrubbning 1

Cirkulation

Lungemboli 2, förmaksflimmer 1, hjärtklappning 1

Öron

Tinnitus 1

Manliga

Erektionsrubbning 1

Endokrina

Tyroidea 1

 

Bland hittills okända biverkningar, är följande av speciellt intresse: Angioödem/urtikaria, yrsel, ödem/benödem, hyperkolesterolemi, diabetesläget försämrat, asthma bronchiale/Asthma bronchiale förvärrad, ulcus ventriculi/duodeni, kolit, artralgi, och ögonbiverkan. Tre fall av interaktioner med warfarin, ett blodförtunnande medel, har också rapporterats. Några fall som anses speciellt viktiga sammanfattas nedan.

Hudbiverkningar

Angioödem (n=2, båda med positiv dechallenge, ett fall gäller en patient med sulfaallergi, i det andra fallet var naproxen samtidigt misstänkt) och urtikaria (n=1, med positiv rechallenge) har rapporterats i Sverige. Liknande fall har också mottagits av myndigheten i Australien.

Mag-tarmbiverkningar

Ulcus ventricui eller ulcus duodeni (n=3) har rapporterats, prednisolon var samtidigt misstänkt i ett fall och Plavix i ett annat.
Kolit (n=2) har rapporterats efter korttidsbehandling (3–4 veckor). Tillståndet krävde behandling med läkemedel eller operation.

Benödem/ödem

Det har inkommit tre rapporter med dessa diagnoser som inträffat inom 7–9 dagars behandling med glukosamin. För två fall finns information om positiv dechallenge.

Yrsel

Fyra fall har rapporterats alla med positiv dechallenge och ett med positiv rechallenge. Arthrotec var samtidigt misstänkt i ett fall.

Hyperkolesterolemi

Två fall föreligger båda med positiv dechallenge.

Försämrad blodsockerkontoroll hos patienter med diabetes mellitus

Två fall har rapporterats båda med positiv dechallenge. I dagens produktinformation, står det redan att ”Försiktighet tillråds vid behandling av patienter med diabetes mellitus. Tätare kontroll av blodsockernivåerna kan behövas i början av behandlingen.”

Asthma bronchiale (eller försämrad astma)

Ett fall av astma och två fall av försämrad astma har rapporterats. I samtliga fall var Artrox det misstänkta glukosaminpreparatet. Artrox innehåller para-orange (E–110) som tillsatsämne. I två fall noterade man positiv dechallenge och hos den tredje patienten försvann astmasymtomen fyra månader efter det att behandlingen med Artrox avslutats. Detta senare fall har beskrivits tidigare (5) där biverkningar med möjlig association med färgämnen E–110 diskuterades.

Muskuloskeletala biverkningar

Två fall av artralgi har rapporterats, båda med positiv dechallenge.
Ett av dessa fall gällde ett suicidförsök av en
12–årig flicka med 45 tabletter Artrox, vilket resulterade i artralgi, kräkningar och förvirring. Hon behandlades med inducerad kräkning inom en timme och med aktivt kol. Kvällen efter suicidförsöket fick hon ont i båda knäna när hon rörde sig och hade en diffus obehagskänsla i ena vristen under en dag. Inga patologiska fynd gjordes vid undersökning.

Läkemedelsinteraktioner

Tre fall av ökad effekt av warfarin under samtidig behandling med glukosaminprodukter har rapporterats.

Två kvinnor och en man 69, 76 och 81 år gamla hade behandlats med warfarin under lång tid med stabila INR-värden. På grund av smärtsam artros påbörjades behandling med glukosamin. INR ökade från = 2,1 till 2,5, respektive 4,2 och > 8 hos dessa patienter under det att behandlingen med glukosamin pågick (veckor eller månader). Patienten som hade ett INR på > 8 fick också hematuri, men tillfrisknade efter det att glukosaminbehandlingen avslutats.

Liknande fall har också rapporterats i Australien och till WHOs biverkningsdatabas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om biverkningar av glukosaminprodukter vanligtvis är få och lindriga i kliniska prövningar (2,6), så har olika typer av reaktioner rapporterats när produkterna kommit ut på marknaden. Signaler på några nya biverkningar och interaktioner har identifierats och behöver följas upp närmare.

Fall av angioödem/urtikaria, yrsel, ödem/benödem, hyperkolesterolemi, försämrat diabetesläge, asthma bronchiale/asthma bronchiale förvärrad, ulcus ventriculi/duodeni, kolit, artralgi, ögon-biverkan samt interaktion med warfarin har rapporterats.

Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att fortsätta vara uppmärksamma och rapportera alla misstänkta biverkningar av glukosaminprodukter.

Referenser

1. Läkemedelsmonografi/värdering för Artrox, www.lakemedelsverket.se.
2. Clegg DO et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med 2006;354:795–808.
3. Glukosamin uppmärksammat på nytt, www.lakemedelsverket.se.
4. Ahlqvist Rastads J, Salmonson T. Artrox plats i terapin. Läkartidningen 2004;101:3823–4.
5. Järhult B. Artrox – Skolmedicinens paradox? Marknadsföring i perspektiv av ett biverkningsfall. Läkartidningen 2004;101: 3820–3.
6. Matheson AJ, Perry CM. Glucosamine: a review of its use in the management of osteoarthritis. Drugs and Aging 2003;20: 1041–60.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies