Yasmin och ischemisk kolit

den 5 april 2006

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat trombosrisken med p-piller och vikten av att förskrivarna rapporterar allvarliga biverkningar i samband med p-pilleranvändning (1,2). Yasmin är ett relativt nytt antikonceptionellt läkemedel som innehåller etinylestradiol och drospirenon och godkändes i september 2000. Här presenteras ett fall av ischemisk kolit som möjlig biverkan till Yasmin.

Fallbeskrivning

En 34-årig kvinna stod på p-pillret Yasmin (etinylestradiol, drospirenon) sedan 1,5 år efter att tidigare ha använt Trinovum (etinylestradiol, noretisteron) under flera år. Patienten sökte akut på grund av plötslig svår buksmärta lokaliserad ovanför symfysen följt av uttalad ömhet i nedre delen av buken. Hon hade den senaste tiden haft lätt förändrade avföringsvanor. Patienten stod inte på andra läkemedel, rökte inte, var ej överviktig och hade inte anamnes på eller känd hereditet för tromboser. Vid undersökning fann man först ingen säker förklaring till buksmärtan. Smärtan avtog efter några timmar men återkom senare på natten förenad med blodig, lös, slemmig avföring. Sigmoideoskopi visade rodnad, lättblödande slemhinna i colon descendens och ett cirka 5 cm långt sår.

Undersökaren misstänkte ischemisk kolit, vilket verifierades med PAD på colonbiopsi. Denna diagnos anses ovanlig i patientens relativt unga ålder. Man misstänkte trombos på artärsidan som biverkan av Yasmin. Patienten förbättrades och skrevs ut med rekommendation att ej använda p-piller tills vidare. Förnyad coloskopi två månader senare inkluderande PAD från ileum var normal. Utredning på koagulationsmottagning fyra månader efter insjuknandet visade ett sänkt antitrombin på 0,75 (0,85–1,25 kIE/L) men ingen mutation i Faktor V-genen eller polymorfism i faktor II-genen. P-lupus antikoagulans, nivåerna av PAI-1, protein C enzym och protein S fritt var normala, och inga kardiolipinantikroppar kunde påvisas. Sex månader efter insjuknandet var antitrombin normalt.

Diskussion

Enligt vad som framgår av tillverkarens produktresumé för Yasmin har man inte kunnat säkerställa något samband mellan användning av p-piller och förekomst av ulcerös kolit (4). Inga tidigare fall av kolit i samband med Yasminbehandling har rapporterats till det svenska biverkningsregistret. Ett fall av ulcerös kolit/proktit som möjlig biverkan till etinylestradiol finns rapporterat (3). I WHO:s internationella biverkningsdatabas, Vigibase, finns fem rapporter om kolit efter behandling med Yasmin varav två gäller ischemisk kolit (5). Dessa fall är emellertid ej sambandsbedömda.

Incidensen för ischemisk kolit i en normal population har dokumenterats från 4,5 till 44 fall per 100 000 individår (9). Mekanismen för ischemisk kolit anses vara hämmat blodflöde till tarmen på grund av venös eller arteriell trombos eller en icke-ocklusiv reaktion såsom spasm i mesenterialartärer (10). Ischemisk kolit har beskrivits som ovanlig komplikation efter behandling med ett flertal olika läkemedel däribland p-piller och ger symtom såsom plötsliga grava buksmärtor, illamående, kräkningar, ofta blodiga diarréer och uppblåsthet i buken (6).

Läkemedelsinducerad ischemisk kolit drabbar oftast medelålders eller äldre patienter (7). Ischemiska koliter inducerade av p-piller kan vara svåra att skilja från Crohns sjukdom (8). 

Vid litteratursökning har vi funnit ytterligare tolv fall av biopsiverifierad ischemisk kolit hos unga kvinnor som använde p-piller (7,10,11). Ingen av dessa tolv kvinnor hade hereditet för trombos men sju av kvinnorna rökte. Alla patienter blev besvärsfria efter seponering av p-piller. Den relativa risken att drabbas av ischemisk kolit, baserat på tio av dessa fall, beräknades vara sex gånger högre hos kvinnor som använt p-piller jämfört med kvinnor i normal populationen som inte använde p-piller (7).

Sammanfattning

Trombos är en känd, men ovanlig biverkning till kombinerade hormonella preventivmedel. Den venösa trombosen är mest vanlig, men arteriella tromboser förekommer också och ett flertal kärl i olika organ kan drabbas. En trombos i kärlen i tarmen kan medföra uppkomst av ischemisk kolit. Hos yngre individer är ischemisk kolit mycket ovanligt, men har beskrivits i samband med användning av p-piller. Vi beskriver här ett fall av ischemisk kolit i samband med Yasmin och vill därmed fästa uppmärksamheten på denna möjliga biverkan till kombinerade hormonella preventivmedel.

Referenser:

1.  Observanda. P-piller och risken för blodpropp. 2001-07-03. (citerad 2005-12-14) (www.lakemedelsverket.se).
2. Samuelsson E. Kombinerade p-piller och risken för venös tromboembolism (VTE). Information från Läkemedelsverket 2005;16(7):27–30.
3.  Swedis (The Swedish Drug Informtation System). (citerad 2005-12-14).
4.  Summary product characteristics (SPC), Yasmin. (citerad 2005-12-14) (www.fass.se).
5.  Vigibase: WHO adverse drug reactions database. (citerad 2005-12-14)
6. Lee A Ed. Adverse drug reactions. Pharmaceutical Press 2003 p.67.
7.  Deana DG, Dean PJ. Reversible ischemic colitis in young women. Association with oral contraceptive use. Am J Surg Pathol 1995;19(4):454–62.
8.  Tedesco FJ, Vollpicelli NA; Moore FS. Estrogen- and progesterone-associated colitis: a disorder with clinical and endoscopic features mimicking Crohn´s colitis. Gastrointestinal endoscopy. 1982;28(4):247–9.
9.  Higgins PDR, Davis KJ, Laine L. Systematic review: the epidemiology of ischaemic colitis. Aliment Pharmacol Ther 2004;19:729–38.
10.  Mann DE, Kessel ER, Mullins DL, Lottenberg R. Ischemic colitis and acquired resistance to activated protein C in a woman using oral contraceptives. AM J Gastroent 1998;93:1960–2.
11. Parker WA, Morris ME, Shearer CA. Oral contraceptive-induced ischemic bowel disase. Am J Hosp Pharm 1979 Aug;36:1103–7.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies