Bantningsmedlet Reductil (sibutramin) ska inte användas under graviditet

den 24 april 2007

Läkemedelsverket påminner förskrivande läkare om att kvinnor i fertil ålder bör informeras om att de inte ska använda Reductil under graviditet.

Läkemedelsverket vill påminna förskrivande läkare om att kvinnor i fertil ålder bör informeras om att Reductil är kontraindicerat under graviditet. Vidare bör kvinnor i fertil ålder aktivt rekommenderas att undvika graviditet under pågående behandling med Reductil.

Reductil (sibutramin) är en kombinerad serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, som används för viktsnedgång. Reductil är kontraindicerat under graviditet på grund av visad reproduktionstoxicitet hos kanin, medan data på människa nästan helt saknas.

Data från det Medicinska Födelseregistret, till vilket bland annat läkemedelsanvändning under graviditet rapporteras, visar att 90  kvinnor uppgivit användning av Reductil i tidig graviditet. Av dessa 90 kvinnor föddes 9 barn med en missbildning , vilket är litet mer än dubbelt så många som förväntat. Antalet kvinnor som använt Reductil är dock för litet för att vi utifrån dessa data ska kunna fastställa om det föreligger ett samband mellan läkemedelsanvändningen och missbildning. Fyndet kan vara rent slumpmässigt. 

De missbildningar som rapporterats är ventrikelseptumdefekt, förmaksseptumdefekt + gallgångsatresi, ansiktsmissbildning + allvarlig öronmissbildning, ospecificerad hudmissbildning, median gomspalt, polydaktyli på fot, hydronefros, mikroftalmi + hypospadi samt trisomi 18.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies