Erfarenheter av vaccination i åk 4 – biverkningsrapportering 2005/2006

den 29 januari 2007

Läkemedelsverket uppmanade 2005 till intensifierad rapportering av biverkningar i samband med påfyllnadsvaccination mot difteri/stelkramp/kikhosta i årskurs 4. Totalt inkom 1513 rapporter under läsåret 2005/2006. Sammantaget ses inga oväntade säkerhetsproblem med de aktuella vaccinerna.

Totalt inkom 1513 rapporter under läsåret 2005/2006 för de två vaccin som används, Infanrix (DTaP) och Tetravac (DTaP/IPV). Sammanställningen visar att lokala reaktioner på injektionsstället dominerar. Tre biverkningar var av allvarlig art, två bedömdes ha samband med vaccinet. I det ena fallet fick barnet en stor lokal reaktion kombinerat med feber, i det andra en allergisk reaktion. Sammantaget ses inga oväntade säkerhetsproblem med de aktuella vaccinerna. Läkemedelsverket vill uppmana till fortsatt rapportering av anmärkningsvärda reaktioner i samband med vaccination

Bakgrund

Sedan 1996 erbjuds svenska spädbarn vaccination mot kikhosta. Vaccinet ges tillsammans med vaccin mot difteri/stelkramp, polio och Haemophilus influenzae b-infektion vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

I augusti 2005 utfärdade Socialstyrelsen en rekommendation om att 10-åriga barn bör erbjudas påfyllnadsdos av kikhostevaccin i samband med sedvanlig vaccination mot difteri/stelkramp (dT) i årskurs 4 (1, 2).

Socialstyrelsens referensgrupp för översyn av barnvaccinationsprogrammet rekommenderar i första hand användning av ett fulldosvaccin, eftersom lång tid hunnit förflyta sedan senaste dosen och antalet tidigare givna doser är förhållandevis lågt. En närmare redogörelse för Socialstyrelsens rekommendation och bakgrunden till denna finns att läsa i Läkartidningen 2005; nr 35 (3).

Inför den planerade övergången från dT-vaccin till DTaP, det vill säga fulldos difteri/tetanus kombinerat med acellulärt pertussisvaccin, hösten 2005 gick Läkemedelsverket ut med en påminnelse till skolhälsovården om vikten av att rapportera eventuella biverkningar vid införandet av ett nytt vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Tidigare erfarenheter

Till skillnad från de helcellsvacciner som användes fram till 1979 kan moderna acellulära kikhostevacciner ges till både äldre barn och vuxna (helcellsvaccinerna gav oacceptabla lokala biverkningar i stor omfattning).

En viss ökning av lokala biverkningar i form av svullnad och ömhet kan uppstå med det nya difteri/stelkramp/kikhoste-vaccinet (DTaP), jämfört med sedvanlig difteri/stelkramp-vaccination. Andra biverkningar är sällsynta, utifrån resultat i kliniska prövningar.

Eftersom vaccinet innehåller ytterligare en komponent (kikhosta) jämfört med vad som givits tidigare läsår kan man förvänta sig en ökad frekvens av lokala reaktioner. Också det faktum att fulldos ges av samtliga komponenter innebär att fler lokala reaktioner än tidigare kan förväntas.

Erfarenhet från större jämförande kliniska studier där 4–6-åringar vaccinerats med påfyllnadsdos mot difteri/stelkramp/kikhosta visar att vaccination med DTaP ger ett bra immunsvar men en något ökad förekomst av lokala reaktioner (>5 cm i diameter) jämfört med difteri/stelkramp-vaccination. Det innebär att det är vanligt med lokala vaccinreaktioner (rodnad, svullnad eller ömhet vid injektionsstället) under något eller några dygn. Någon gång kan reaktionen vara så uttalad att barnet undviker att använda armen, men annars brukar lokalreaktioner i allmänhet tolereras väl. Lätt till måttlig feber kan förekomma. Hög feber är sällsynt, liksom andra reaktioner.

I en mindre öppen svensk studie på 10–12-åringar grundvaccinerade före två års ålder och som gavs en påfyllnadsdos av difteri/stelkramp/kikhoste-vaccin reagerade ca 20 % med stora lokala reaktioner (>5 cm).

Biverkningsrapporter läsåret 2005/2006

De vacciner som för närvarande är tillgängliga på den svenska marknaden är Infanrix (DTaP) och Tetravac (DTaP/IPV), som båda innehåller fulldos av difteri, stelkramp och kikhosta. Tetravac innehåller även poliovaccin. Trots att 10-åriga barn redan fått en påfyllnadsdos av poliovaccin vid 5–6 års ålder bedöms en ytterligare poliovaccindos inte utgöra någon nackdel.

I praktiken är det framförallt Infanrix som använts av landets skolor under läsåret 2005/2006 (Tabell 1).

De rapporter Läkemedelsverket har fått in är inte batchspecifika utan rör flertalet använda batcher.

Tabell 1. Försäljningssiffror, läsåret 05/06

Infanrix

104 000 doser

Tetravac

    6 700 doser

I Tabell 2–9 sammanfattas biverkningsprofilen för Infanrix (DTaP) och Tetravac (DTaP/IPV) under läsåret 2005/2006. Som jämförelse visas i Tabell 10–13 biverkningsprofilen för diTeBooster (dT) för läsåret 2004/2005.

Diskussion

Vaccination mot kikhosta återinfördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 1996. I augusti 2005 utfärdade Socialstyrelsen en rekommendation att erbjuda 10-åriga barn en påfyllnadsdos av kikhostevaccin i samband med sedvanlig dT-vaccinering i årskurs 4.  Inför läsåret 2005/2006 påminde därför Läkemedelsverket skolhälsovården om vikten av att rapportera biverkningar i samband med övergången från dT-vaccin till DTaP-vaccin i årskurs 4.
Tidigare erfarenhet har visat att man kan förvänta sig ett bra immunsvar men en något ökad förekomst av lokala reaktioner med det nya vaccinet jämfört med dT-vaccination. 

Eftersom DTaP-vaccinet innehåller ytterligare en komponent (kikhosta) och fulldos ges av samtliga antigen kunde man förvänta sig något fler lokala reaktioner än med tidigare läsårs vaccin.

I årskullen barn födda 1995 (som gick i årskurs 4 läsåret 2005/2006) är ca 60 % redan grundvaccinerade mot kikhosta. Man vet inte med säkerhet vilken betydelse grundvaccinationen har för biverkningsbilden efter påfyllnadsdos.

Infanrix (DTaP) är det vaccin som under året använts i de flesta skolor medan Tetravac (DTaP/IPV) använts i begränsad omfattning.

För Infanrix har Läkemedelsverket fått in totalt 1490 biverkningsrapporter under läsåret 2005/2006. Av dessa har endast tre ansetts som allvarliga, varav två bedömts ha ett troligt samband med vaccination (Tabell 2). I det ena fallet fick barnet en stor lokal reaktion kombinerat med feber, i det andra en allergisk reaktion. Inga bestående men har rapporterats i något av fallen.

Den vanligaste biverkningsdiagnosen var stor lokal reaktion (>5 cm i diameter) som rapporterades i 1 190 fall. Näst vanligast var lokal reaktion, följt av feber (=38°C), klåda, huvudvärk, lymfkörtelsvullnad, smärta, illamående, temperaturstegring, kräkningar och yrsel (Tabell 5).

För Tetravac inkom under läsåret totalt 23 rapporter av vilka inga var allvarliga biverkningar. Vanligast även här var stor lokal reaktion (>5 cm i diameter), följt av klåda, lokal reaktion, feber (=38°C), synkope och urtikaria (Tabell 9).

Som jämförelse rapporterades under det tidigare läsåret (2004/2005), då dT-vaccin (diTeBooster) gavs i årskurs 4, totalt 116 rapporter av vilka 4 var allvarliga (Tabell 10). 103 av rapporterna utgjordes av lokala reaktioner (dock utan angiven storlek), följt av klåda och feber (Tabell 13).

Biverkningsrapporteringen från de olika länen har varit högst varierande, även med hänsyn tagen till befolkningsstorlek.

Sammanfattningsvis visar biverkningsrapporteringen under läsåret 2005/2006 att biverkningsbilden efter DTaP påfyllnadsdos till 10-åringar motsvarar den förväntade, både med hänsyn till den större dosen difteriantigen och till tillägget av kikhostekomponenten i vaccinet.

En ökning av antalet stora lokala reaktioner har noterats. I vissa fall har reaktionen varit så uttalad att barnet undvikit att använda armen, men besvären har varit snabbt övergående och i allmänhet har de lokala rektionerna tolererats väl.

Läkemedelsverket anser inte att den aktuella biverkningsprofilen innebär några nya säkerhetsproblem.

Läkemedelsverket framhåller vikten av kontinuerlig säkerhetsövervakning av alla läkemedel och uppmanar barn- och skolhälsovården till fortsatt rapportering av misstänkta allvarliga biverkningar samt anmärkningsvärda reaktioner i samband med vaccination.

Referenser

  1. Socialstyrelsen, Meddelandeblad – Vaccination mot kikhosta, augusti 2005.
  2. SOSFS 2005:18.
  3. Dags att ge förnyelsedos mot kikhosta till 10-åringar. Carlsson RM, Ekholm L, Gothefors L, Granström M, Trolin I, Tegnell A. Läkartidningen 2005; 35: 2394–8.

 

Biverkningsprofil INFANRIX (DTaP), läsåret 2005/2006

Tabell 2. Antal biverkningsrapporter (Infanrix), läsåret 2005/2006, barn 8 år eller äldre

Antal rapporter totalt

1490

Antal rapporter med samband troligt (totalt)

1489

Antalet allvarliga rapporter

3

Antalet allvarliga rapporter med samband troligt

2

Totalt tre (3) rapporter som bedömts som allvarliga har rapporterats för Infanrix under läsåret 05/06.

  1. 10-årig flicka som dagen efter vaccination fick en stor lokal reaktion (10x10 cm). Två dagar efter vaccination fick hon feber över 38 grader och lades in på sjukhus där hon behandlades med Bensyl-pc intravenöst 2 gånger. Blododling togs som senare visade sig vara negativ. Barnet skrevs ut nästa dag med penicillin per os. Svullnaden och ömheten var borta efter 2–3 veckor. Sambandet bedömt som troligt vad gäller stor lokal reaktion och feber.
  2. 10-årig pojke som 30 minuter efter vaccination blir yr och kallsvettig. Inga uppgifter finns i rapporten om blodtryck och puls. Efter ytterligare en kort stund klagade han också över tjockhet i halsen och svårigheter att svälja. Fick enligt ordination en stötdos med steroider och adrenalin. Fördes med ambulans till akutmottagning. Fick kvarstanna där några timmar för observation. Bedömdes som allergisk reaktion med samband troligt.
  3. 10-årig flicka som inkom akut med ambulans på grund av krampanfall 5 dagar efter vaccination. Tidigare frisk men som sedan 3–4 år tillbaka ca två gånger/år haft episoder då hon haft skakningar i läppar/mun och efteråt haft svårt att tala. Misstanke om benign barnepilepsi. Sambandet med vaccinationen bedöms som mindre troligt.

 

Tabell 3. Ålders- och könsfördelning (Infanrix), läsåret 2005/2006

Ålder

Totalt

Man

Kvinna

8 år eller äldre

1490

788

702

 

Tabell 4. Totala antalet biverkningsrapporter fördelade på län (Infanrix), läsåret 2005/2006

Län

Antal rapporter

Befolkning* (%)

Stockholm

237

20,4

Västra Götaland

219

16.8

Skåne

208

12,7

Kalmar

165

2,7

Östergötland

141

4,6

Uppsala

128

3,3

Örebro

91

3,1

Jönköping

81

3,7

Västerbotten

60

2,9

Halland

40

3,1

Södermanland

30

2,9

Västmanland

19

2,9

Västernorrland

17

2,8

Kronoberg

13

2,0

Dalarna

10

3,2

Värmland

6

3,1

Norrbotten

5

2,9

Blekinge

1

1,7

Jämtland

1

1,5

Gotland

0

0,6

Gävleborg

0

3,2

Län okänt

7

 

*) Källa: Sveriges National Atlas (www.sna.se/webbatlas/lan/index)

 
Tabell 5. Biverkningsdiagnoser (Infanrix), läsåret 2005/2006

Biverkningsdiagnos

Antal

Stor lokal reaktion (>5 cm i diameter)*

1190

Lokal reaktion

216

Feber (=38°C)

150

Klåda

126

Huvudvärk

58

Lymfkörtelsvullnad

44

Smärta

42

Illamående

33

Temperaturstegring

25

Kräkningar

18

Yrsel

18

Exantem

14

Subcutant infiltrat

11

Trötthet

9

Urtikaria

9

Buksmärtor

4

Diarré

3

Hosta

3

Malaise

3

Angioödem

2

Frossa

2

Hypotension

2

Parestesi

2

Rinit

2

 

Därutöver finns enstaka rapporter med följande diagnoser: allergisk reaktion, anafylaktisk reaktion, anorexi, bensmärta, bradykardi, dyspné, eksem, epileptiskt anfall, exantem makulo-papulärt, fotosensibilitet, hematom, irritation, medvetanderubbning, migrän, pertussis mitigerad, pneumoni, sensibilitetsrubbning, slöhet, synkope, synpåverkan, ögonlockssvullnad.
*) definitionen ”Stor lokal reaktion” började användas i Läkemedelsverkets biverkningsdatabas (SWEDIS) juni 2005

 

Biverkningsprofil TETRAVAC (DTaP/IPV), läsåret 2005/2006

Tabell 6. Antal biverkningsrapporter (Tetravac), läsåret 2005/2006, barn 8 år eller äldre

Antal rapporter totalt

23

Antal rapporter med samband troligt (totalt)

23

Antalet allvarliga rapporter

--

 

Tabell 7. Ålders- och könsfördelning (Tetravac), läsåret 2005/2006

Ålder

Totalt

Man

Kvinna

8 år eller äldre

23

13

10

 

Tabell 8. Totala antalet biverkningsrapporter fördelade på län (Tetravac*), läsåret 2005/2006

Län

Antal rapporter

Befolkning (%)

Västra Götaland

21

16,8

Västerbotten

2

2,9

*) endast 6700 doser distribuerade i SE under läsåret 05/06

 

Tabell 9. Biverkningsdiagnoser (Tetravac), läsåret 2005/2006

Biverkningsdiagnos

Antal

Stor lokal reaktion (>5 cm i diameter)*

18

Klåda

4

Lokal reaktion

3

Feber (=38°C)

1

Synkope

1

Urtikaria

1

*) definitionen ”Stor lokal reaktion” började användas i Swedis juni 2005 

Biverkningsprofil dT-vaccin (diTeBooster), läsåret 2004/2005

Tabell 10. Antal biverkningsrapporter (diTeBooster) läsåret 2004/2005, barn 8 år eller äldre

Antal rapporter totalt

116

Antal rapporter med samband troligt (totalt)

116

Antalet allvarliga rapporter

4

Antalet allvarliga rapporter med samband troligt

4

 

Totalt fyra (4) rapporter som bedömts som allvarliga har rapporterats för diTeBooster under läsåret 04/05.

  1. pojke 10 år, synkope
  2. pojke 10 år, anafylaktisk reaktion, angioödem
  3. man 34 år, feber, exantem (samtidig vaccination med Twinrix, Imovax Polio, Tyfoid vaccin och diTeBooster)
  4. 10-årig pojke, urtikaria

 

Tabell 11. Ålders- och könsfördelning (diTeBooster), läsåret 2004/2005

Ålder

Totalt

Man

Kvinna

8 år eller äldre

116

60

56

 

Tabell 12. Totala antalet biverkningsrapporter fördelade på län (diTeBooster), läsåret 2004/2005

Län

Antal rapporter

Befolkning (%)*

Stockholm

39

20,4

Västra Götaland

24

16,8

Skåne

15

12,7

Uppsala

5

3,3

Västernorrland

5

2,8

Västerbotten

3

2,9

Norrbotten

3

2,9

Södermanland

3

2,9

Kalmar

3

2,7

Västmanland

3

2,9

Jönköping

2

3,7

Halland

2

3,1

Värmland

2

3,1

Dalarna

2

3,2

Östergötland

1

4,6

Kronoberg

1

2,0

Blekinge

1

1,7

Örebro

1

3,1

Jämtland

1

1,5

Gotland

0

0,6

Gävleborg

0

3,2

* *) Källa: Sveriges National Atlas (www.sna.se/webbatlas/lan/index)

 

Tabell 13. Biverkningsdiagnoser (diTeBooster), läsåret 2004/2005

Biverkningsdiagnos

Antal

Lokal reaktion

103

Klåda

15

Feber (=38°C)

7

Urtikaria

5

Angioödem

2

Exantem

2

Lymfkörtelsvullnad

2

Trötthet

2

Därutöver finns enstaka rapporter med följande diagnoser: anafylaktisk reaktion, andningsdepression, artralgi, dyspné, erythema multiforme, illamående, malaise, smärta, stor lokal reaktion, subkutant infiltrat, synkope.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies