Hyperkalemi av glukosaminpreparat

den 20 juni 2007

Några glukosaminprodukter (till exempel Comfora, Glukosamin Copyfarm) innehåller kalium. Risken för hyperkalemi bör beaktas av patienter med nedsatt njurfunktion vid samtidig behandling med andra läkemedel som ger risk för hyperkalemi (till exempel ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptorantagonister) eller av patienter som har ordinerats kaliumfattig kost. Läkemedelsverket vill uppmana sjukvården att rapportera alla misstänkta biverkningar av glukosaminprodukter.

Comfora, Glukosamin Copyfarm, Glukosamin Pharma Nord och Samicop är godkända läkemedel som innehåller glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig knäartros. I dessa produkter ingår glukosamin i form av glukosaminsulfat-kaliumklorid.

Comfora innehåller motsvarande 595 mg glukosamin och 130 mg kalium per tablett. I den godkända produktinformationen anges att ”Comfora innehåller 3,3 mmol (130 mg) kalium per tablett”. Vid rekommenderad dosering 1 x 2 får man således i sig 6,6 mmol kalium per dag (att jämföra med en tablett kaliumklorid 750 mg, som motsvarar 10 mmol kalium).

Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller av patienter som har ordinerats kaliumfattig kost.

Av de övriga glukosaminpreparaten som är godkända i Sverige innehåller Glukosamin Pharma Nord, Samicop, Glukosamin Copyfarm också kalium (observera dock att alla inte är marknadsförda). Kaliummängden per tablett är mindre i dessa glukosaminsulfat-kaliumklorid-produkter (2,2 mmol = 87 mg kalium), men den dagligen intagna mängden av kalium blir densamma som med Comfora eftersom dessa doseras 1 x 3.

Flera glukosaminpreparat som är godkända i Sverige innehåller inte kalium, till exempel glukosaminhydrokloridprodukter (Artrox, Aussiamin, Glucomed, Glufan, Novamin, OsteoEze) och glukosaminsulfat-natriumkloridkomplex produkter (Donacom, Glucosine).

Patienter med ökad risk för hyperkalemi

Många patienter som har artros är äldre och har reducerad njurfunktion. Många står även på ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptorantagonister, vilket ytterligare kan öka risken för hyperkalemi. Exempel på andra läkemedel som kan ge upphov till hyperkalemi är kaliumsparande diuretika och NSAID. Risken för hyperkalemi ökar i kombination med andra riskfaktorer (till exempel dehydrering).

Vid godkännandet av Comfora har inga interaktionsstudier utförts. I produktinformationen rekommenderas försiktighet om glukosamin kombineras med andra läkemedel, eftersom interaktionsdata saknas.

En fallrapport

Ett misstänkt fall av hyperkalemi i samband med Comfora har nyligen identifierats. En 96-årig kvinna behandlades med Atacand 4 mg 1 x 1 och Furix Retard 30 mg 1 x 1 för hjärtsvikt. Hon fick Comfora 595 mg 1 x 2 på grund av knäartros. Fyra veckor efter det att hon börjat med Comfora hade kaliumnivån stigit från 4,6 till 5,4 mmol/L och efter sex veckor till 5,9 mmol/L. Comfora sattes ut och hon fick istället Glucosine 400 mg 1 x 2. En vecka senare hade kaliumvärdet gått ned till 5,2 mmol/L och efter två veckor låg det på 4,7 mmol/L. Under hela perioden låg kreatinin stabilt på 82–86 mmol/L.

Detta är det första misstänkta fallet av hyperkalemi i samband med glukosaminprodukter som innehåller kalium. Läkemedelsverket vill uppmana sjukvården att vara uppmärksam och rapportera alla misstänkta biverkningar av glukosaminprodukter via de regionala biverkningsenheterna.

Om kalium

Kalium är ett grundämne som behövs för kroppens funktioner. Rekommenderat dagligt intag är från cirka 3 g (76 mmol) för kvinnor och upp till 3,5 g (89 mmol) för män. Kaliumöverskott kan leda till hyperkalemi (s-kalium > 5,6 mmol/l) på grund av ökad tillförsel (till exempel via kost, kaliumsalt, blodtransfusion, hemolys, GI-blödning) och minskad utsöndring (till exempel vid nedsatt njurfunktion).

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies