Läkemedelsavgivande stent ska användas med yttersta restriktivitet

den 13 februari 2007

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen uppmanar till yttersta restriktivitet vid användning av läkemedelsavgivande stent. Dessa ska endast användas i de fåtal fall där lämpligare behandlingsalternativ saknas.

I december rekommenderade Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen, i ett gemensamt uttalande, återhållsamhet med användningen av läkemedelsavgivande stent vid förträngningar i hjärtats kranskärl. Orsaken var rapporter från kliniska studier om ökad risk för blodproppsbildning vid användning av denna typ av stent. Rapporterna styrktes av data från det svenska kvalitetsregistret för ballongvidgning av kranskärl (SCAAR). Användningen begränsades till patienter med kraftigt ökad risk för återförträngning samt patienter där effekten av återförträngningen förväntades bli särskilt allvarlig eller där andra behandlingsalternativ saknas.
 
Studien från SCAAR-registret och fyra analyser av randomiserade studier har nyligen publicerats i The New England Journal of Medicine. Det framkommer i SCAAR-materialet att minskning av nya kranskärlsingrepp med läkemedelsavgivande stent jämfört med metallstent är begränsad i den kliniska verkligheten. Samtliga studier visar att det inte finns några vinster avseende dödlighet eller hjärtinfarkt och SCAAR-materialet indikerar dessutom att det på sikt kan föreligga en liten ökad risk för dessa händelser. Därför ska metallstent i nuläget vara rutin vid behov av stent. Det utesluter dock inte att det kan finnas patientgrupper där nyttan med läkemedelsavgivande stent uppväger den möjliga riskökningen. Det saknas dock för närvarande data som gör det möjligt att identifiera dessa patientgrupper.

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen rekommenderar därför yttersta restriktivitet. Läkemedelsavgivande stent ska endast användas i de fåtal fall där lämpligare alternativ saknas. Utvecklingen av nya och förbättrade stentteknologier är mycket angelägen. Utvärderingen av dessa måste dock ske i stora randomiserade studier med långtidsuppföljning.

För patienter som fått en läkemedelsavgivande stent gäller tidigare rekommendation att behandlingen med klopidogrel (Plavix) i kombination med acetylsalicylsyra (ASA) bör pågå under ett år om läkemedlen tolereras väl. Återigen betonas att patienter inte själva bör avbryta sin blodproppshämmande behandling utan kontakt med behandlande hjärtläkare. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta:

Björn Beermann, professor och ämnesområdeschef medicinsk information,
telefon: 070 517 46 01

Lennart Philipson, direktör medicinteknik,
telefon: 070 517 46 23

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies