Läkemedelsverket – en organisation med engagerade och kunniga medarbetare

den 23 maj 2007

Läkemedelsverket genomförde vid årsskiftet 2006/2007 en medarbetarundersökning som besvarades av en så stor andel som 91 % av medarbetarna. Bland annat visar undersökningen att Läkemedelsverket är en lärande organisation.

Medarbetarundersökningen som genomfördes på Läkemedelsverket i början av 2007 är ett viktigt instrument i myndighetens fortlöpande arbete att utveckla och förbättra organisationen. 

- Resultatet innehåller goda värden som vi ska arbeta för att bibehålla. Det finns också områden där vi behöver bli bättre, säger generaldirektör Gunnar Alvan. Det dominerande resultatet är att Läkemedelsverket är en organisation där medarbetarna trivs och är väl införstådda med sitt uppdrag.

Det sammantagna resultatet fångas bäst i det ”Nöjd medarbetarsindex” som undersökningen resulterade i. För Läkemedelsverkets del blev nu nöjdhetsgraden 68 %, vilket är högt för en kunskapsintensiv organisation.

Hög kunskapsöverföring

Bland de enskilda frågor som har särskilt högt resultat märks lärande och erfarenhetsutbyte. Där är nöjdhetsgraden 75 % vilket är bra jämfört med andra myndigheter och organisationer.

- För oss som kunskapsorganisation är det särskilt glädjande att värdet för kunskapsöverföring är så högt, säger Gunnar Alvan. Medarbetarnas kunskap och kompetens utgör själva kärnan i vår verksamhet.

Frågan om Läkemedelsverket är en bra arbetsplats gav resultatet 78 % i nöjdhetsgrad. Frågan om respekt och mångfald får också goda värden, 73 % i nöjdhetsgrad. Samtidigt uppger 4 % att de har blivit utsatta för någon form av negativ eller kränkande behandling.

- Det är ett förhållandevis lågt tal, men det är ändå ett viktigt område att fortsätta arbeta förebyggande med, säger Gunnar Alvan.

Medarbetarskap i fokus

Undersökningens resultat visar att de viktigaste områdena att utveckla vidare rör frågor kring "balans i livet" bland annat stress, vissa kompetensrelaterade frågor samt området ledarskap.

- Medarbetarskapet har satts i fokus på ett nytt sätt i den här undersökning, avslutar Gunnar Alvan. Det ger oss möjlighet att ha en bra dialog kring detta.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies