Läkemedelsverket förbereder för nikotinläkemedel i handeln

den 14 december 2007

Regeringen föreslår i ett lagförslag att receptfria nikotinläkemedel ska få säljas av andra än Apoteket AB. Syftet är att underlätta för människor att sluta röka genom att öka tillgången till läkemedlen. Lagen väntas träda ikraft den 1 mars 2008.

Regeringen föreslår i propositionen 2007/08:17 att nikotinläkemedel ska få säljas i handeln av andra än Apoteket AB från den 1 mars 2008. Enligt förslaget ska den näringsidkare som planerar att sälja nikotinläkemedel anmäla det till den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunen ska i sin tur meddela Läkemedelsverket.

I lagförslaget sägs att nikotinläkemedlen inte får säljas till personer under 18 år. Skälen är dels att det är viktigt att läkemedlen används på rätt sätt, dels att det är rimligt att det finns samma åldersgräns i handeln vid inköp av nikotinläkemedel som vid inköp av tobaksvaror.

Endast hälso- eller sjukvårdspersonal får ge kunderna råd om användningen av läkemedlen utöver den information som finns i bipacksedeln.

Näringsidkaren ska bedriva så kallad egenkontroll av verksamheten. Det innebär till exempel att näringsidkaren ska se till att det finns lämpliga system för hantering av reklamationer och indragningar. Näringsidkaren ska också rapportera försäljningsstatistik till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har ansvar för den övergripande tillsynen. Kommunerna ska kontrollera att åldersgränsen efterlevs, att egenkontroll bedrivs, och att information inte lämnas av icke-sjukvårdspersonal.

Läkemedelsverket avvaktar riksdagsbeslutet

Regeringens lagförslag bereds för närvarande i riksdagen och ett beslut väntas under december.

Innan ett riksdagsbeslut är taget kan detaljerna i regelverk och rutiner inte beslutas, men Läkemedelsverket har påbörjat flera olika förberedelser:

  • arbete med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS) utifrån vad som föreslås i propositionen,
  • framtagande av rutiner och tekniskt stöd för rapportering av försäljningsstatistik,
  • information till stöd för kommunernas tillsynsverksamhet.

Om nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel används vid tobaksavvänjning för att minska abstinensbesvär. Läkemedlen tillför kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod efter att användaren har upphört med tobak.

Nikotinläkemedel finns som tuggummin, plåster och sugtabletter. Den enda medicinskt aktiva substansen i läkemedlet är nikotin.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies