Samarbete styrka vid pandemiutbrott

den 19 oktober 2007

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har följt upp den svenska pandemiberedskapen. I sin rapport pekar de bland annat på att Sverige har kommit långt när det gäller hur olika delar av samhället ska samverka vid en pandemi. Ett bra exempel är också myndighetssamarbetet kring information och kommunikation.

ECDC går igenom samtliga EU-länders beredskap för att kunna hantera utbrott av en pandemi. I våras besökte de Sverige och träffade då representanter för olika nationella myndigheter och regionala och lokala aktörer. De har ställt frågor om samhällets beredskap som helhet, system för övervakning av smittspridning, distribution av läkemedel, kommunikation, med mera.

Den sammanfattande bedömningen är att Sverige har gjort stora framsteg i arbetet med att förbättra beredskapen för en pandemi. ECDC har i Sverige funnit ett antal lösningar på olika problem som man anser är värda att uppmärksamma i andra länder. Liksom i många andra länder behöver också Sverige fortsatt arbeta intensivt under ytterligare 2–3 år innan man nått en acceptabel nivå.

– Uppföljningen visar att Sverige är på rätt väg i sin pandemiplanering. Även på de områden där ECDC menar att vi inte har kommit tillräckligt långt ser vi att det vi planerar att göra går helt i linje med EU:s och WHO:s rekommendationer, säger Kjell Asplund, ordförande i den nationella pandemigruppen och generaldirektör vid Socialstyrelsen.

Sverige har utvecklat en bra beredskap inom många områden. Förutom de områden där alla länder utvecklats snabbt, till exempel lagring av läkemedel, är en av styrkorna i den svenska pandemiberedskapen enligt ECDC att vi har ett väl utvecklat samarbete mellan olika samhällssektorer, framför allt på den regionala och lokala nivån. ECDC har bland annat besökt Västernorrland där länsstyrelsen med stöd av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har genomfört ett pilotprojekt om regional samverkan. I projektet har man använt Socialstyrelsens och KBM:s planeringsverktyg för samhällsviktig verksamhet som riktar sig till verksamhetsansvariga i både privat och offentlig sektor.

I Sverige finns också ett väl fungerande samarbete kring informations- och kommunikationsinsatser mellan nationella myndigheter. I planeringen för kommunikationen vid en pandemi har man stor nytta av erfarenheterna från fågelinfluensautbrottet 2006, då myndigheterna gav samordnad information via ett nationellt callcenter och en gemensam webbplats www.fagelinfluensa.info - se länk till höger.

Pandemi - bakgrund

En pandemi är en världsomspännande influensaepidemi med många smittade och svårt sjuka. Pandemier har historiskt sett inträffat tre till fyra gånger per århundrade och kommer med stor sannolikhet dyka upp även i framtiden. Pandemier får stora konsekvenser för samhället och därför är det viktigt att bygga upp beredskapen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies