Skärpt kontroll av läkemedelsreklam

den 12 februari 2007

Läkemedelsverket har stoppat cirka 40 fall av regelvidrig marknadsföring sedan maj 2006. Det är ett påtagligt resultat av de ändringar i läkemedelslagen som började gälla från och med den första maj 2006.

De ändringar som har genomförts i läkemedelslagen grundar sig på EU-direktiv och har bland annat som syfte att utveckla den inre marknaden för läkemedel i Europa. Ändringarna innebär att Läkemedelsverket har fått tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även den marknadsföring i TV som idag övervakas av Konsumentombudsmannen (KO).

Övervakningen av läkemedelsreklamen har traditionellt skötts av läkemedelsindustrins egna organ: Nämnden för bedömning av läkemedelsreklam (NBL) och Informationsgranskningsmannen (IGM). Dit har branschen själv, samt Läkemedelsverket, rapporterat övertramp från läkemedelsföretagen. Läkemedelsverket har dock också tidigare vidtagit åtgärder som exempelvis vitesföreläggande mot osaklig eller på annat sätt olämplig marknadsföring.

Läkemedelsverket har fått utökade befogenheter

Den nya lagen har gett Läkemedelsverkets utökade befogenheter. Lagen gör det möjligt för myndigheten att vända sig direkt till berörda företag och vid vite kräva att regelvidrig reklam stoppas omedelbart. Sedan i maj 2006 har Läkemedelsverket stoppat cirka 40 fall av regelvidrig marknadsföring.

Egenrapporteringssystemet fungerar väl

Läkemedelsverket ser det samtidigt som fortsatt angeläget att företrädare för branschen aktivt deltar i vad som anses vara god sed på marknaden. Precis som tidigare kommer merparten av ärenden fortfarande att tas omhand av NBL och IGM. Egenrapporteringssystemet är väl fungerande och dessutom förenligt med Läkemedelsverkets uppdrag.

Läkemedelsverket kommer nogsamt att följa upp och kontrollera hur egenrapporteringssystemet fungerar. Dessutom har Läkemedelsverket befogenheter att agera på egen hand när något företag inte rättar sig efter branschens eget system.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies