Värdet med EPO-behandling vid cancersjukdomar ytterligare ifrågasatt

den 19 januari 2007

Läkemedelsverket uppmanade i januari 2004 till försiktighet vid behandling med EPO (erytropoietin) som tillägg till cytostatika- och strålbehandling efter att två studier visat på ogynnsam effekt på överlevnad och tumörkontroll. Nu har ytterligare två studier avbrutits sedan liknande resultat konstaterats. Läkemedelsverket planerar därför ett expertmöte för att värdera studierna och utarbeta nya behandlingsrekommendationer.

I en artikel i ”Information från Läkemedelsverket” och på webbplatsen i januari 2004 uppmärksammades potentiella risker med EPO-behandling vid cancersjukdom. Orsaken var två publicerade studier (1,2) som syftat till att påvisa positiva effekter av EPO-behandling på tumörkontroll och överlevnad.  I den ena studien som avbrutits i förtid gavs EPO-behandling som tillägg till konventionell cytostatika till kvinnor med metastaserad bröstcancer, i den andra gavs EPO som tillägg till strålbehandling till patienter med cancer i huvud/halsområdet. Båda studierna var förenliga med att EPO-behandling lett till ökad resistens för cytostatika och strålbehandling men underlaget medgav inga säkra slutsatser.

Sedan dess har ytterligare två huvud/halscancerstudier (3,4) avbrutits sedan interimsanalys visat på negativt utfall på tumörtillväxt. Studieresultatet i den senare av dessa två studier har aldrig publicerats men refereras i en review-artikel. Dessutom har det negativa utfallet i den tidigare redovisade studien vid cancer i huvud/halsområdet kunnat knytas till cancer som uttrycker EPO-receptor (5). 

Läkemedelsverket har tagit initiativ till att frågan åter förs upp till diskussion inom EU-samarbetet och kommer också att i samråd med nationella experter utvärdera dokumentationen och vid behov revidera behandlingsrekommendationen från 2001. Tillsvidare rekommenderas som tidigare försiktighet vid användning av erytropoietin som adjuvans vid cytostatika- och strålbehandling särskilt i situationer då tumörhypoxi kan misstänkas. Profylaktisk användning bör undvikas liksom behandling vid tumörer i huvud/hals regionen som strålbehandlas.

Referenser


1. Leyland-Jones B, The Lancet Oncology, August 2003
2. Henke M et al., The Lancet, October 18, 2003
3. Interim Analysis of DAHANCA 10 
4. Azria D, et al; Club de Lutte Contr l´Anemie. Related Articles, Links (Bull Cancer. 2005;92:445-51. Review. French)
5. Henke M, et al; JCO, Oct 10 2006

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies