Förorening i Viracept gav ingen ökad cancer-risk

den 25 juli 2008

En europeisk utredning konstaterar att det inte finns någon ökad cancerrisk för patienter som behandlats med förorenat Viracept.

Läkemedelsverket informerade under 2007 om att några tillverkningssatser av Viracept, ett läkemedel för behandling av HIV, förorenats med etylmesylat och att försäljningstillståndet därför tillfälligt dragits in.  Etylmesylat är ett ämne som kan vara skadligt för DNA. I Sverige är användningen av Viracept mycket liten.

Försäljningsförbudet för Viracept upphävdes i september 2007 sedan företaget Roche vidtagit åtgärder för att förhindra nya föroreningar. De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté CHMP ställde då krav på att tillverkaren skulle utföra toxikologiska studier (djurstudier). Dessa studier har nu genomförts och visar att etylmesylat i de mängder som förekom i de förorenade tillverkningssatserna inte allvarligt skadar DNA och därmed inte heller ger ökad cancerrisk. Studiens resultat ger heller ingen anledning att följa upp de patienter som behandlats med det förorenade läkemedlet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies