Nya generationens antidepressiva har effekt oberoende av depressionens svårighetsgrad

den 22 juli 2008

I en nyligen publicerad meta-analys visar Läkemedelsverket att den nya generationens antidepressiva läkemedel har kliniskt meningsfulla effekter oberoende av depressionens svårighetsgrad.

Det har hävdats att antidepressiva läkemedel enbart är effektiva vid djupa depressioner och att patienter med lätta eller måttliga depressionstillstånd inte skulle ha någon nytta av behandlingen. En nyligen uppmärksammad meta-analys (1) baserad på ett material från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har tagits som stöd för dessa slutsatser. I analysens spår har produkternas godkännande ifrågasatts, och därmed deras berättigande på marknaden. 

Läkemedelsverket har därför tillsammans med europeiska kollegor analyserat den samlade kliniska dokumentationen för de sex SSRI- och två SNRI-preparat, som godkänts i Sverige (2). Syftet var att belysa det kliniska värdet av nya antidepressiva samt att undersöka om dessa bara var effektiva vid djupa depressioner.

Analysen grundar sig på 56 korttidsstudier, alla randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade. Till skillnad från analysen av FDA-materialet har Läkemedelsverket haft tillgång till den fullständiga studiedokumentationen. Som effektmått har andelen responders använts, det vill säga den andel av patienterna som uppvisat ett kliniskt meningsfullt svar på behandlingen. Detta mått har klinisk relevans till skillnad från den genomsnittliga skillnaden i skattningspoäng som användes i den amerikanska meta-analysen.

Läkemedelsverkets undersökning visade en kliniskt relevant förbättring hos 48 % av de patienter som behandlats med antidepressiva jämfört med 32 % av de som fått placebo. Aktiv behandling var signifikant överlägsen placebo och en signifikant skillnad kunde även, med ett undantag, påvisas för vart och ett av de undersökta preparaten. Det framkom inte heller något som tydde på att enbart svårt deprimerade patienter skulle ha nytta av behandlingen.

Läkemedelsverkets studie visar att depressionsbehandling med SSRI- och SNRI-läkemedel medför kliniskt meningsfulla effekter för många av patienterna, oberoende av depressionens svårighetsgrad.

 

Referenser


1. Kirsch I et al. (2008) Initial severity and antidepressant benefits: A meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med  5(2): e45. doi:10.1371/journal. pmed.0050045

2. Melander H et al, (2008) A Regulatory Apologia – A review of placebo-controlled studies in regulatory submissions of new-generation antidepressants, Eur. Neuropsychopharmacol. doi:10-1016/j.euroneuro.2008.06.003


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies