Tydligare jävsdeklarationer för utomstående experter

den 19 juni 2008

Sju myndigheter har gemensamt sett över och förtydligat informationen för hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när man anlitar externa experter.

Opartiskheten hos de externa experter som Livsmedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut anlitar i olika sammanhang ska inte kunna ifrågasättas. Det är en förutsättning för att myndigheterna ska kunna genomföra sitt arbete på ett förtroendefullt sätt. Därför har myndigheterna tillsammans uppdaterat sin information med en ny blankett för jävsdeklaration som ska göra det tydligare både för experterna och för utomstående hur man ska tolka eventuella intressekonflikter, bindningar eller jävssituationer.

De experter som anlitas för det aktuella ärendet eller uppdraget får inte ha bindningar som kan påverka myndighetens möjligheter att agera sakligt och opartiskt, vilket skulle kunna påverka trovärdigheten negativt.

Det bör framhållas att om en myndighet avstår från en expert ska det inte tolkas som ett ifrågasättande av dennes kompetens utan ska ses som ett nödvändigt sätt att hantera de krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet som statsmakterna och allmänheten har rätt att ställa på myndigheterna.

Varje expert som åtar sig ett uppdrag från en myndighet måste fylla i en jävsdeklaration. Även om myndigheterna har ett stort ansvar i dessa frågor är utgångspunkten att de experter som myndigheten anlitar själva beaktar frågan om jäv eller intressekonflikter. Om redovisade förhållanden ändras måste experten lämna en ny, uppdaterad deklaration.

Informationen och blanketten för jävsdeklaration finns på samtliga myndigheters webbplatser.

Kontaktpersoner

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies