Ändringar i Läkemedelsverkets licensföreskrifter på remiss

den 3 mars 2009

Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel kommer att upphöra den 1 juli. Som en följd av det måste Läkemedelsverkets föreskrifter öppna för ansökningar om licens från andra apotek. Apoteksomregleringen kommer bland annat att innebära att patienter inte kommer att kunna gå till vilket apotek som helst för att få sitt licensläkemedel. Läkemedelsverket har utarbetat förslag till ändringar i licensföreskrifterna och remitterar dessa till berörda parter.

Efter den 1 juli 2009 kommer det att ges möjlighet för nya aktörer att etablera sig på apoteksmarknaden i Sverige. Syftet med reformen är att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och större tjänsteutbud.

Ansökan om en så kallad licens (dvs. försäljningstillstånd för ett icke godkänt läkemedel) ska idag göras av apotek till Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets beslut meddelas sedan det sökande apoteket.

Inom ramen för dagens detaljhandelsmonopol kan en patient emellertid i praktiken vända sig till vilket som helst av Apoteket AB:s apotek för sitt licensläkemedel. Apoteksomregleringen kommer att innebära en förändring i detta avseende.

Regeringen anför i propositionen om apoteksmarknadens omreglering att det bör vara patienten som, i samband med att förskrivning sker, väljer vid vilket apotek som läkemedlet ska hämtas ut. 

Propositionen innebär således att man inte kommer att kunna gå till vilket apotek som helst för att få sitt licensläkemedel. Detaljerad information finns i konsekvensutredningen samt i den, se länkar till höger. 

Föreskrifterna om licensförskrivning är för närvarande ute på remiss. Remisstiden är satt till den 31 mars 2009.

Under våren kommer Läkemedelsverket att utarbeta fler nya föreskrifter med anledning av omregleringen av apoteksmarknaderna. Även dessa föreskrifter kommer att remitteras till berörda.

För mer information, kontakta Enheten för kliniska prövningar och licenser.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies