EU-utredning av risken för käknekros i samband med bisfosfonatbehandling slutförd

den 25 september 2009

En ny EU-utredning rörande risken för käknekros i samband med bisfosfonatbehandling, visar att risken för käknekros är låg hos patienter som får peroral behandling mot osteoporos och Pagets sjukdom. Cancerpatienter som behandlas med intravenösa bisfosfonater löper större risk. I utredningen föreslås förebyggande åtgärder. Diagnoskriterier för bisfosfonat-relaterad käknekros fastställs, den patofysiologiska mekanismen diskuteras samt behovet av framtida forskningstudier betonas i utredningen.

År 2005 gjorde de europieiska läkemedelsmyndigheterna via EMEA en genomgång av fall av käknekros i samband med bisfosfonatbehandling. Det konstaterades då att det fanns fall av käknekroser rapporterade för flertalet av de godkända bisfosfonaterna. Högst rapporteringsfrekvens sågs hos intravenösa preparat som används för förebyggande behandling av skelettrelaterade händelser hos cancerpatienter och för behandling av tumörinducerad hyperkalcemi. Huvuddelen av nekroserna var lokaliserade till mandibeln. Utredningen resulterade i en uppdatering av produktresuméerna för flera av bisfosfonaterna, med en varningstext rörande riskfaktorer, förebyggande åtgärder och råd avseende tandingrepp under pågående behandling.

Då rapporteringsfrekvensen för vissa av preparaten kvarstått oförändrad har nu en ny EU gemensam utredning genomförts. Utredningen har bedömt biverkningsrapporter och publicerade data. Officiella rekommendationer inom området har värderats och europeiska experter inom området har konsulterats.

Baserat på den nya utredningen konkluderar EMEAS vetenskapliga kommitté CHMP:

• Diagnoskriterium för bisfosfonatrelaterad käknekros: Patient med område av blottlagt eller nekrotiskt käkben under längre tid än 8 veckor, som inte fått strålbehandling men som behandlas eller tidigare har behandlats med bisfosfonater.

• Det finns flera möjliga patofysiologiska mekanismer som kan bidra till utveckling av bisfosfonat-associerad käknekros, såsom lokal immunsuppression, infektion, anti-angiogena effekter, kraftigt hämmad benomsättning och direkt cytotoxiska effekter.

• Rapporterad incidens av käknekros i publicerade studier är betydligt lägre vid behandling för osteoporos eller Pagets sjukdom (0,0004%-0,06%) jämfört med intravenös behandling av cancerpatienter (0,8%-12%) (AAOMS position paper, 2009).

• De olika bisfosfonaternas specifika egenskaper såsom läkemedlets potens och administreringssätt samt den kumulativa dosen bedöms vara faktorer av störst vikt för käknekrosutveckling. Tandingrepp bedöms vara en riskfaktor medan betydelsen av faktorer såsom till exempel duration och typ av malignitet, annan behandling, kön, genetiska faktorer och rökning behöver studieras ytterligare.

• Det finns ett behov av ytterligare studier innefattande mekanistiska, kliniska och epidemiologiska studier samt studier där effekten av preventiva åtgärder undersöks.

• Förslag på preventiva åtgärder:

  1. En individuell risk-nytta bedömning ska göras av förskrivande läkare före behandlingsstart med bisfosfonater
  2. Hos cancerpatienter rekommenderas tandläkarundersökning före behandlingsstart medan vid bisfosfonatbehandling på benign indikation rekommenderas tandläkarundersökning endast om patienten har symtom från tänder eller tandkött.
  3. Upprätthållande av god munhygien och rutinundersökningar hos tandläkare är av vikt vid behandling med bisfosfonater. Patienter ska informeras om att rapportera eventuella symtom från munhålan såsom tandlossning, värk eller svullnad.
  4. Tandläkare ska vara medvetna om risken för käknekros vid bisfosfonatbehandling och eventuella ingrepp ska göras så konservativt som möjligt under pågående behandling.
  5. God munhygien är av vikt vid pågående behandling med bisfosfonater. Patienter ska informeras om att rapportera eventuella symtom från munhålan såsom tandlossning, värk eller svullnad.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies