Elektronisk biverkningsrapportering för influensavaccin och läkemedel mot influensa

den 29 september 2009

Allmän vaccinering mot den pandemiska influensan A(H1N1) påbörjas snart, och Läkemedelsverket förstärker därför säkerhetsuppföljning av vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel.

Redan tidigare har konsumenter kunnat rapportera biverkningar av läkemedel elektroniskt, och nu utökas tjänsten till att kunna ta hand om rapporter från vårdpersonal under de omfattande vaccinationerna. E-tjänsten är ett komplement till den redan etablerade spontanrapporteringen av biverkningar från sjukvården via Läkemedelsverkets regionala centra.

Läkemedelsverkets roll vid utbrott av pandemisk influensa är bland annat att övervaka effekten och biverkningarna av pandemivaccin och antivirala läkemedel. I den rådande pandemiska situationen med influensa A(H1N1) och kommande allmän vaccinering bedömer Läkemedelsverket att det finns behov av förstärkt övervakning av aktuella vacciner och antivirala läkemedel.

– Med en elektronisk tjänst kan en ökad mängd rapporter lättare hanteras, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för Enheten för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket. Avsikten är att på kort tid kunna informera vaccinatörer och allmänhet om något eventuellt avviker från den kända biverkningsprofilen där vanligaste förekommande symtom är milda influensabesvär och lokala reaktioner.

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas medverka i den förstärkta övervakningen genom att rapportera in misstänkta biverkningar som inte redan listats som vanliga eller mycket vanliga. Viktigt att rapportera är till exempel utebliven effekt, samt biverkningar vid vaccination av barn, äldre och riskgrupper.

Vid sidan om sjukvårdens rapportering har företaget ett stort ansvar att samla in och följa upp säkerhetsdata från vaccinet.

Läkemedelsverket har inte resurser att ge enskild återkoppling på inskickade rapporter, men kommer regelbundet att göra sammanställningar och bedömningar av inkomna rapporter på Läkemedelsverkets webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies