Exponering av receptfria läkemedel i butik

den 6 oktober 2009

Läkemedelsverket vill här förtydliga hur receptfria läkemedel ska få exponeras i butikerna, eftersom flera remissinstanser har meddelat att denna fråga varit otydlig i de föreskrifter som nyligen varit på remiss.

Som en del i apoteksmarknadsomregleringen har riksdagen beslutat att från och med den 1 november i år tillåta försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apoteken. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att meddela föreskrifter om hur denna försäljning ska gå till och har under september remitterat ett förslag på föreskrifter till berörda parter.

Flera remissinstanser har meddelat att de föreslagna föreskrifterna är otydliga i fråga om hur läkemedlen får exponeras i butikerna. För att underlätta planeringen för dem som kommer att sälja receptfria läkemedel vill vi därför förtydliga detta.

 

I de nya föreskrifterna kommer exponeringen att regleras på följande sätt:

På försäljningsstället ska läkemedel förvaras inlåst eller under direkt uppsikt av personal. Med direkt uppsikt avses att någon ur personalen kontinuerligt övervakar läkemedlen och kan förhindra otillbörlig åtkomst till läkemedlen eller åverkan på läkemedlen. Vidare ska läkemedlen på försäljningsstället exponeras och förvaras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att produkterna är läkemedel.

 

Exempel på hur läkemedel får exponeras i butik:

- inlåsta i skåp så att kunden måste be personal plocka fram läkemedlet
- i låst och inbrottssäker automat
- bakom kassan, dvs ej gripbart för kunden
- gripbart för kunden intill kassan, om läkemedlen är placerade så att kassapersonal hela tiden kan hålla ett öga på läkemedlen, dvs. inte för långt bort från kassan eller skymda av något annat
- gripbart för kund på hyllor ute i butiken, om hyllorna är under direkt uppsikt av personal som är ständigt närvarande vid hyllorna.

Exempel på hur läkemedlen inte får exponeras i butik:
 
- gripbart för kund på hyllor ute i butiken om personal inte är närvarande och därför inte kan hålla läkemedlen under uppsikt vid varje tidpunkt
- gripbart för kund intill kassan, utan att kassapersonalen kan se läkemedlen
- i olåst skåp eller automat som inte står under ständig uppsikt av personal.

Föreskrifterna är ännu inte beslutade av Läkemedelsverkets styrelse men så fort de har beslutats kommer de att publiceras i sin helhet på Läkemedelsverkets webbplats.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies