Immunsvaret efter en dos Pandemrix H1N1 bättre än förväntat

den 14 september 2009

Vaccintillverkaren GSK presenterar idag resultat från en studie på pandemivaccinet Pandemrix H1N1. Immunsvaret efter en dos är i denna studie högre än förväntat vilket kan innebära att vaccinet ger skydd redan efter den första dosen hos vuxna. Läkemedelsverket har tagit del av de preliminära studieresultaten och rekommenderar att resultaten tolkas med viss försiktighet. Det är också viktigt att inte blanda ihop information om de olika vacciner som tas fram för att förebygga den pandemiska influensan.

Studiens resultat

Studien utvärderar immunsvaret efter två doser Pandemrix H1N1 hos 130 vaccinerade individer i åldrarna 18-60 år. Immunsvaren efter den första dosen finns nu tillgängliga. Av studiedeltagarna fick en grupp Pandemrix H1N1, det vill säga vaccin med adjuvanset AS03, och en annan grupp fick ett vaccin som innehöll H1N1 antigen i 4 gånger högre dos men utan adjuvans. Studiedata visar höga antikroppssvar, uppmätta med hemagglutinationsinhibitiontest (HI) 21 dagar efter den första vaccindosen.

Immunsvaren var jämförbara i båda studiegrupperna och uppfyller de krav som ställs på influensavaccin i Europa. Antikroppssvaret i båda grupperna är väl i nivå med vad som uppmättes efter två doser av prototypvaccinet (H5N1).

Preliminär bedömning av resultaten

En preliminär bedömning av dessa studieresultat är att immunsvaret är högre än förväntat vilket kan innebära att vaccinet ger ett skydd redan efter den första dosen. Studien behöver dock värderas noggrant ur flera aspekter innan slutsatserna är definitiva.

Studievaccinet hade till exempel en något högre antigenhalt jämfört med vad den slutliga vaccinformuleringen kommer att innehålla. 

Ytterligare serologisk utvärdering skall utföras och varaktigheten och bredden av antikroppsskyddet efter en vaccindos bör också undersökas. Data från barn och andra riskgrupper föreligger ännu inte och studiens resultat kan heller inte direkt överföras till dessa grupper.

Olika vaccin i olika EU-länder

Läkemedelsverket vill också understryka att det finns flera olika vacciner mot pandemisk influensa A (H1N1). Olika länder har köpt in vacciner från olika tillverkare. Dessa vacciner kan ha skilda egenskaper och sammansättning.

Information som förekommer i olika kanaler om ”influensavaccinet” kan höra ihop med ett influensavaccin som inte kommer att finnas tillgängligt i Sverige. Mer information om det i Sverige aktuella vaccinet Pandemrix finns i produktresumé och bipacksedel (se länkar till höger).

  

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies