Läkemedelsverket avstyrker förslag om teknisk sprit

den 7 oktober 2009

I remissvaret angående departementspromemorian om teknisk sprit m.m. (Ds 2009:32) avstyrker Läkemedelsverket huvuddelen av förslagen.

Förslagen innebär enligt Läkemedelsverkets bedömning en rad negativa effekter för hanteringen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

  • Kontrollen rörande teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat kommer att minska betydligt med avseende på olovlig hantering och ur missbrukssynpunkt. 
  • Förslaget att öppna upp för privatpersoner att helt fritt kunna införa fullständigt denaturerad sprit för kommersiellt och industriellt bruk är inte genomtänkt och övertygande motiverat.
  • Förhandsprövning av att godkänd denaturering används kommer att försvinna helt och omfattningen av tillsynen minskas markant.
  • Det är oklart hur tillsynen kommer att utövas.
  • Förslagen innebär organisatoriska förändringar för samtliga inblandade myndigheter och kräver resurstillskott.
  • Förslagen kan snarare försvåra än förenkla för berörda företag.
  • Konsekvenserna av förslagen är ofullständigt utredda och därför svåra att bedöma.

Läkemedelsverket ställer sig dock generellt positivt till utredningens förslag om lättnader vad gäller tillståndsplikt för alkoholhaltiga preparat som är tillräckligt denaturerade och svårligen kan missbrukas t.ex. kosmetika.

Verket är dessutom positivt inställt till en översyn av regelverket som är i stort behov av förändring.

Se länkat dokument för Läkemedelsverkets yttrande i sin helhet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies