Läkemedelsverket tar över ansvaret för Giftinformationscentralen

den 2 november 2009

Giftinformationscentralen (GIC) informerar om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning via telefonrådgivning. Från den 1 november är Läkemedelsverket huvudman för verksamheten som under drygt 20 år legat under Apoteket AB.

GIC startades 1960 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och har sedan 1988 drivits som en självständig enhet inom Apoteket AB. I samband med apoteksmarknadens omreglering har regeringen beslutat att Läkemedelsverket ska ta över huvudmannaskapet för verksamheten.

– Det här uppdraget stärker oss som myndighet och tillför ännu mer kompetens i organisationen, säger Gert Ragnarsson, direktör vid Läkemedelsverket. Det passar väl in i vår målsättning att öka den vetenskapliga informationen såväl till hälso- och sjukvården som till allmänheten. Vi har sedan tidigare ett bra samarbete vad gäller utbyte av kunskap och erfarenheter kring säkerhetsfrågor om läkemedel.

Vid GIC arbetar knappt 40 personer – telefonrådgivningen bemannas av specialutbildade apotekare. Vid kliniska frågeställningar konsulteras de läkare med intensivvårdsutbildning som har det medicinska ansvaret. GIC:s verksamhet finansieras av externa medel och kommer drivas vidare på samma sätt som tidigare.

– Giftinformationscentralen kommer att kunna komplettera Läkemedelsverkets breda verksamhet på ett utmärkt sätt, säger överläkaren och verksamhetschefen Mark Personne. Vi kan bidra med en aktuell bild av vissa typer av säkerhetsproblem med både läkemedel och andra produkter. Vi ska givetvis använda oss av den kompetens som finns på verket.

GIC:s huvuduppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvårdsinstanser.

GIC får cirka 80 000 samtal per år, varav cirka 60 000 avser akuta förgiftningar eller förgiftningstillbud hos människor. En mindre del av samtalen är allmänna förfrågningar om risker och förebyggande åtgärder.

Drygt 20 procent av samtalen kommer från sjukvården och resten främst från allmänheten. Knappt hälften av frågorna gäller kemikalier och 40 % gäller läkemedel. Målsättningen är att informationen som ges ska vara praktiskt tillämpbar och anpassad till den aktuella situationen. Behandlingen ska vara effektiv vid allvarliga förgiftningar, men lika viktigt är att onödiga åtgärder avstyrs.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Gert Ragnarsson
Direktör, Läkemedelsverket
018-17 46 00, 070-318 38 71

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies