Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ”receptföreskrifter” är på remiss

den 12 maj 2009

Apoteksmarknaden i Sverige omregleras och efter den 1 juli i år kommer nya aktörer att kunna driva öppenvårdsapotek. I samband med omregleringen genomför Läkemedelsverket en översyn av befintliga föreskrifter som berör handel med läkemedel för att säkerställa att dessa är anpassade till de i propositionen föreslagna ändringarna.

Bestämmelserna i de gamla föreskrifterna har i stort utsträckning förts över till de nu föreslagna föreskrifterna. Föreskrifterna har gjorts mer överskådliga och tydliga i sin utformning.

Av de förändringar som föreslås kan nämnas att den elektroniska hanteringen av recept nu regleras i större utsträckning än tidigare och att hanteringen av rekvisitioner även får en tydligare reglering.

Ytterligare information om föreskrifterna finns i konsekvensutredningarna. Dessa föreskrifter (se länkar till höger) är för närvarande ute på remiss. Remisstiden är satt till den 25 maj.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies