Läkemedelsverkets nytta/riskvärdering av vaccination av barn med Pandemrix – ett förtydligande

den 13 oktober 2009

Läkemedelsverket har uppfattat att det uppstått en viss osäkerhet beträffande hur stor dos av influensavaccinet Panderix som bör ges till barn mellan 9 och 12 år.

Läkemedelsverkets rekommendation från den 3:e september anger halv dos för barn 3-12 år medan produktresumén för Pandemrix anger halv dos t.o.m. 9 års ålder. Från flera håll har en förklaring till denna skillnad efterfrågats. 

Rekommendation från Läkemedelsverket baseras på en sammanvägning av data på immunsvar och biverkningsuppföljning i de aktuella åldersgrupperna, samt en uppskattning av risken för insjuknande i pandemiinfluensa.

Eftersom inga nya data till stöd för ändrad rekommendation har framkommit anser Läkemedelsverket att den tidigare givna rekommendationen fortfarande gäller (se nedan). Den godkända produktresumén lämnar för övrigt utrymme för nationella överväganden beträffande dosen till barn i olika åldrar.

En översikt av dosrekommendationerna för barn ges i tabellen. 

ÅLDERSGRUPP REKOMMENDATION
0-6 månader Ingen vaccination rekommenderas ännu
6 mån – upp till 3 år Vaccination med halv dos (0,25 ml) rekommenderas till riskgrupper, ge 2 doser med minst 3 veckors intervall
3 till och med 12 år Vaccination med halv dos (0,25 ml) rekommenderas till samtliga, ge 2 doser med minst 3 veckors intervall
13-17 år Vaccination med hel dos (0,5 ml) rekommenderas till samtliga, ge 2 doser med minst 3 veckors intervall
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies