Många avvikelser vid försäljning av nikotinläkemedel

den 18 maj 2009

Den 1 mars 2008 trädde lagen (2007:1455) om detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel i kraft. Den medför att andra verksamheter förutom Apoteket AB kan bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel.

Den som säljer nikotinläkemedel måste följa en rad krav för att få bedriva handeln. Bland annat ska försäljningsställen använda sig av ett så kallat egenkontrollprogram och se till att skyltningen följer reglerna.

Kommunerna ansvarar för att kontrollera efterlevnaden av reglerna. Brister som kommunerna upptäcker vid sin kontroll ska anmälas till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har hittills bara fått in ett fåtal rapporter från kommunerna, varför myndigheten har genomfört inspektioner av ett trettiotal försäljningsställen på olika platser i Sverige för att få en bild av hur regelverket följs. Vid inspektionerna har en rad avvikelser från gällande regler funnits.

De vanligaste avvikelserna var bristfällig dokumentation och arkivering, obefintliga rutiner för reklamationer och indragningar, bristfällig skyltning om 18-årsgränsen samt brist på information om att produkterna är läkemedel. 4 av 5 försäljningsställen saknade också egenkontrollprogram, något som är ett lagstadgat krav. Kännedom om gällande regler var överlag dålig.

- Det är främst hos de nya försäljningsställena vi hittat brister, säger chefsinspektör Tor Gråberg vid Läkemedelsverket. På apoteken fungerar det betydligt bättre, även om vi hittat avvikelser där också.   

Nikotinläkemedel ska förvaras under uppsikt av butikspersonal, och detta fungerade överlag bra. Läkemedelsverket såg inga samband mellan butikernas karaktär, geografiskt läge eller verksamhet.

Totalt finns det ca 3000 anmälda försäljningsställen. 30% av dessa har inte inkommit med någon försäljningsstatistik alls, trots upprepade påminnelser från Läkemedelsverket.

- Vi kan lära oss mycket av detta inför att receptfria läkemedel troligtvis kan få börja säljas i butiker mot slutet av året, säger Tor Gråberg. För att kunna garantera patientsäkerhet och ha spårbarhet i distributionen måste regelverket följas bättre.

Länk till rapporten samt mer information om försäljning av nikotinläkemedel hittar du till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies