Nya studieresultat medför inga ändrade rekommendationer för hormonbehandling i klimakteriet

den 13 januari 2009

Två studier som idag publiceras i tidskriften Neurology tyder på negativ effekt på hjärnan vid behandling av kvinnor över 65 år med konjugerade östrogener. I Sverige finns inga godkända läkemedel som innehåller konjugerade östrogener. Läkemedelsverket bedömer att inga ändringar behöver göras i rekommendationerna för hormonbehandling i klimakteriet till följd av resultaten.

Idag publiceras resultat från två delstudier ur The Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS) i tidskriften Neurology (1, 2). Studierna fokuserar på effekten på hjärnans volym respektive på kärlförändringar i hjärnvävnaden efter behandling med konjugerade östrogener till kvinnor över 65 års ålder. Resultaten i den ena studien (1) visade en något minskad total hjärnvolym hos kvinnor som fått konjugerade östrogener. I den andra studien sågs ingen skillnad mellan behandlade och obehandlade kvinnor med avseende på förekomst av förändringar i hjärnvävnaden till följd av kärlförändringar. I Sverige finns inga godkända läkemedel som innehåller konjugerade östrogener. Huruvida dessa undersökningsresultat är överförbara till andra typer av östrogener som finns i Sverige är inte undersökt.

Läkemedelsverkets bedömning

Läkemedelsverket gör följande bedömningar:

  • Fynden av en minskad hjärnvolym efter hormonbehandling med konjugerade östrogener (HT) står i överensstämmelse med andra fynd som visat att HT till äldre kvinnor (över 65 års ålder) kan leda till en nedsatt minnesfunktion, särskilt om minnesfunktionen är nedsatt redan vid behandlingens start.  
  • Resultaten har ingen säker relevans för HT hos den yngre grupp av kvinnor i klimakteriet som vanligen är föremål för HT med de östrogenpreparat som finns godkända i Sverige. Effekten av HT på hjärnans volym i yngre ålder, det vill säga i övergångsåldern runt 45–55 år, har inte undersökts i denna studie. Tidigare, mindre, studier har dock visat en annorlunda och positiv effekt av HT på hjärnans volym hos kvinnor i yngre åldersgrupper än de som studerats här. 
  • HT är godkänd för behandling av uttalade klimakteriebesvär i övergångsåldern. Lägsta effektiva dos av östrogen och kortast möjliga behandlingslängd skall eftersträvas. För denna behandlingssituation påverkas inte det positiva nytta-riskförhållandet. Ett annat godkänt behandlingsskäl är benskörhet hos kvinnor som har en ökad risk för frakturer och som prövat annan icke-hormonell behandling utan tillfredsställande effekt. Detta behandlingsskäl gäller endast en mindre grupp kvinnor där behandlingen är angelägen och effektiv och där nyttan torde överväga risken.  

Kvinnor som får HT av dessa skäl behöver inte ändra sin behandling på grund av de nya studiefynden. Vid ett nästkommande läkarbesök kan behovet av en fortsatt behandling övervägas.

Om studierna

Effekterna hos 436 kvinnor som randomiserats till att få en flerårig behandling med konjugerade östrogener kombinerat med ett gulkroppshormon och hos 257 kvinnor som fått östrogen enbart jämfördes med effekterna av placebobehandling hos 710 kvinnor. I en tidigare publikation från WHIMS konstaterades att behandling med konjugerade östrogener hade medfört en försämrad minnes (kognitiv) funktion (3). De nu aktuella studierna syftade till att klarlägga mekanismer för detta genom att studera hjärnan med hjälp av magnetresonansundersökning (MRI).

I den ena studien (1) undersöktes hjärnans volym med MRI några år efter avslutad behandling. Resultaten visade att den totala hjärnvolymen var något minskad hos kvinnor som erhållit hormonbehandling, med säkerställda men små skillnader för vissa områden i hjärnan (frontalloben och hippocampus). Minskningen i hjärnvolymen var störst hos de kvinnor som vid behandlingsstart hade lägst testvärden för minnesfunktionen. Författarna drar slutsatsen att behandling med konjugerade östrogener hos äldre kvinnor kan leda till en viss tillbakabildning av hjärnvävnad, mest uttalat hos kvinnor som redan har nedsättning av minnesfunktionen.

I den andra studien (2) undersöktes med MRI förekomst av förändringar i hjärnvävnaden till följd av kärlförändringar. Resultaten visade här ingen skillnad mellan behandlade och obehandlade kvinnor.

Referenser

  1. Resnick, et al. Postmenopausal hormone therapy and regional brain volumes. The WHIMS-MRI Study. Neurology 2009;72:135-142.
  2. Coker, et al. Postmenopausal hormone therapy and subclinical cerebrovascular disease. The WHIMS-MRI Study. Neurology 2009;72:125-134.
  3. Shumaker, et al. The effects of estrogen plus progestogen on the incidence of dementia and mild cognitive impairment in postmenopausal women: The Women’s Health Initiative Memory Study: a randomised controlled trial. JAMA 2003;289:2651-2662.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies