Nyttan med metylfenidat vid ADHD överväger riskerna

den 22 januari 2009

CHMP konstaterar efter en utredning att nyttan med metylfenidat vid ADHD hos barn och ungdomar överväger riskerna. Produktinformationen för dessa läkemedel kommer att uppdateras med rekommendationer för hur behandlingen skall ske.

Den europeiska läkemedelskommittén CHMP har utrett riskerna med användningen av metylfenidat till barn och ungdomar med ADHD. De konstaterar att nyttan med dessa läkemedel överväger riskerna, när de används på avsett vis.

Produktinformationen för de olika läkemedelsprodukterna som finns inom EU och som innehåller metylfenidat kommer nu att uppdateras med likalydande budskap kring behandlingen. Denna information är i linje med Läkemedelsverkets nyligen publicerade rekommendation för farmakologisk behandling av ADHD.

Produktresuméerna ska innehålla följande information:

  • alla patienter ska undersökas avseende förekomst av högt blodtryck eller andra kardiovaskulära sjukdomstillstånd, innan behandlingen inleds. Familjär förekomst av kardiovaskulär sjukdom ska efterfrågas
  • under behandlingen ska blodtryck och hjärtfrekvens kontrolleras regelbundet
  • eftersom det saknas information beträffande långtidseffekterna av metylfenidat, rekommenderas att behandlingen omprövas genom årliga behandlingsavbrott
  • behandling med metylfenidat kan orsaka eller förvärra psykiatriska sjukdomstillstånd, som t ex depressioner, självmordstankar, fientlighet, psykoser och manier. Därför ska alla patienter bedömas noga inför behandling och de ska följas under pågående behandling med avseende på tecken på sådana tillstånd
  • längd och vikt ska följas under behandlingen
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies