Nytta/riskvärdering av vaccination med Pandemrix av barn och gravida

den 3 september 2009

Läkemedelsverket har utrett nyttan och risken med vaccination av barn (0-17 år) och gravida. Socialstyrelsen har lämnat synpunkter och ställt sig bakom slutsatserna. I slutfasen av utredningen om vaccination av barn har samråd skett med Barnläkarföreningens vaccinexperter.

I diskussionerna om nytta/risk har data rörande vaccinet och den förväntade nyttan av vaccination värderats.

Nytta/riskbedömningen kan variera för olika ålders- och riskgrupper. Den påverkas också av den pandemiska influensans svårighetsgrad, och eventuella framtida förändringar av denna. 

Då ny information både om vaccinet samt om hur pandemin utvecklas blir tillgänglig fortlöpande, kan nytta/risk bedömningen komma att revideras.

I Läkemedelsverkets nytta/risk värdering har ekonomiska aspekter såsom t ex sjukvårdskostnader och kostnader för produktionsbortfall inte beaktats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Dokument

 

Kontakta oss

Jan Liliemark
Professor
018-17 26 73, 070-517 46 51

Charlotta Bergqvist
Utredare
018-17 49 95, 070-734 70 99

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies