Ökat antal fall av laktatacidos under behandling med metformin

den 16 april 2009

Under de senaste 7–8 åren har antalet förfrågningar till Giftinformationscentralens telefonjour rörande kroniska intoxikationer med metformin mångdubblats. I de flesta fall har komplikationen uppstått under pågående normaldosering. Det är viktigt att ta hänsyn till denna risk vid metforminbehandling av diabetiker.

Läkemedelsverket har under åren fått in ett 80-tal spontana biverkningsrapporter om laktatacidos där den troliga orsaken varit metformin, varav de allra flesta rapporterna kommit in sedan 2000. Ökningen av antalet rapporter rörande laktatacidos där orsaken misstänkts vara metformin speglar sannolikt främst den ökade användningen av läkemedlet under tidsperioden, men en reell ökning av antalet fall kan inte uteslutas. Det är därför viktigt att hänsyn tas till denna risk vid metformin-behandling av diabetiker, särskilt som det finns välkända faktorer som ökar risken för denna allvarliga komplikation. Av fallen Läkemedelsverket fått rapport om ledde 41 till döden, av dessa bedömdes 34 bero på metformin.

Försämrad njurfunktion viktig riskfaktor

Risken för laktatacidos uppkommer framför allt då njurfunktionen är nedsatt. Detta kan uppstå efter bara några dagars dehydrering, till exempel i samband med en akut gastro-enterit. Njurfunktionsnedsättningen leder till försämrad utsöndring av metformin som ackumuleras och kan medföra en laktatacidos med svår allmänpåverkan och risk för dödlig utgång. Detta tillstånd kräver full intensivvård för att hävas. Andra riskfaktorer som diskuterats har varit hög ålder (> 80 år) samt alkoholism. Personer med försämrad leverfunktion anses vara känsligare för acidos.

Andra läkemedel som ofta bidragit till njurpåverkan hos de metformin-behandlade patienterna i de spontanrapporter som Läkemedelsverket fått, har varit diuretika, ACE-hämmare elller andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteron systemet, njurskadande röntgenkontrastmedel och NSAID.  

Läkemedelsverket vill därför påminna om att metformin är kontraindicerat redan vid lätt sänkt njurfunktion. I produktinformationen anges att det är kontraindicerat redan vid kreatinin-clearance på 60 ml/min eller vid S-kreatinin på 135 μmol för män samt 110 μmol för kvinnor.

Viktigt med informerade patienter

Även om risken för allvarlig laktatacidos vid metforminbehandling torde vara välkänd inom läkarkåren, söker patienten oftast inte sjukvård förrän symtomen hunnit bli långt gångna. De initiala varningssignalerna är diffusa och patienten har oftast tagit sin medicin som ordinerat. Det är därför viktigt att patienterna själva är medvetna om risken för att denna biverkan kan uppstå.

Ett konkret råd till patienter som står på metformin är att de vid mag-tamsjukdom som gör att de får svårt att inta fast eller flytande föda under mer än ett dygn, bör kontakta sin doktor, vårdcentral eller söka akut.

Att ställa diagnosen på sjukhus är heller inte alltid så lätt varför behandlingen ibland kan bli fördröjd trots att patienten sökt hjälp. Därför är det viktigt att undersöka patienterna med avseende på blodglukos, syra-bas status, laktat, elektrolyter och S-kreatinin.  Även kontroll av S-metformin kan behöva utföras.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies