Ordförandekonferens om hållbar utveckling och läkemedel

den 16 november 2009

Den 10-11 november arrangerade Läkemedelsverket en EU-konferens om Hållbar utveckling och läkemedel. EU:s miljö- och hälsomyndigheter, Kommissionen, Parlamentet, EU:s läkemedelsmyndighet EMEA, industrin och den akademiska världen deltog på mötet som ägde rum i Uppsala. Konferensen varvade presentationer med gruppdiskussioner vilket resulterade i ett informellt och konstruktivt arbetsklimat.

Miljödepartementets statssekreterare Elisabeth Falemo tydliggjorde i sitt öppningsanförande vikten av alla tre dimensioner i en hållbar utveckling dvs. de sociala, ekonomiska och miljömässiga inkluderas i läkemedelsarbetet. Statssekreteraren önskemål för framtiden är att läkemedel ska ses ur ett livscykelperspektiv.

MistraPharma, som arbetar med strategisk miljöforskning, redogjorde för ett svenskt, världsunikt forskningsprojekt om miljö och läkemedel som är inriktat på att identifiera såväl de mest problematiska läkemedelssubstanserna, som att hitta problemlösningar.

Företrädare från läkemedelsindustrin pekade på hur viktigt det är att arbeta från ett brett perspektiv med hållbar utveckling. Exempel på detta kan vara att utveckla grön kemi samt att minska användningen av koldioxid.

EU-kommissionens prioritet vad gäller läkemedel och hållbar utveckling ligger inom områdena antibiotikaresistens, hormonpåverkande ämnen samt den fråga som lyfts under svenska ordförandeskapet; Hur påverkas människor av alla de olika kemikalier som de utsätts för inklusive läkemedel?

EU-parlamentet, representerat av den Gröna partigruppen, menade att läkemedelsindustrin ligger efter kemikalieindustrin i sitt miljöarbete. De pekade speciellt på att avsaknad av data inte är samma sak som att ett ämne inte har någon miljöpåverkan.

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, framhöll att även om bedömning av miljörisker måste göras, kan aldrig ett läkemedel avsett för människa nekas ett godkännande eftersom lagstiftningen säger att nyttan med läkemedlet alltid är överordnad eventuella miljörisker. Lagstiftningen hanterar i stället frågan genom att företagen vid identifierade miljörisker ska föreslå åtgärder för att minska läkemedlets påverkan på miljön.

Alla deltagare var eniga om att det finns problem med läkemedel i miljön. Indien fördes fram som ett exempel där det finns mycket höga koncentrationer av läkemedelssubstanser i dricks- och grundvatten i områden med många läkemedelsindustrier. Det finns också tecken på att detta inte är ett isolerat fall, utan att det förekommer på flera håll i tredje världen, vilket indikerar att problemet är globalt.

Utsläppsfrågan är även kopplad till en ökad risk för antibiotikaresistens vilket bland annat är bakgrunden till den svenska regeringens uppdrag till Läkemedelsverket att utreda möjlighet till skärpt lagstiftning på området. Detta uppdrag kommer att rapporteras i slutet av december. Ett annat problem som har identifierats och diskuterades under konferensen är bristen på relevant data om effekten av läkemedel i miljön, särskilt när det gäller läkemedel som godkänns före 2000-talet. En slutsats från mötet är att kunskapen från det svenska miljöklassificeringssystemet borde kunna användas även på EU nivå.

Det var glädjande att se den konstruktiva andan bland deltagarna och en vilja att diskutera en väg framåt. Ett antal möjliga åtgärder diskuterades. Bland annat hur man ska hantera frågan om bristen på data och hur leveranskedjan bättre kan kontrolleras för att säkerställa att leverantörer och underleverantörer arbetar på ett hållbart sätt. Av diskussionerna framgick tydligt att mycket arbete återstår, men att vi genom denna konferens kommit en bit på väg genom den öppenhet och samarbetsvilja som samtliga deltagarna visat under mötet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Charlotte Unger
Ämnesområdeschef miljö
0705-17 22 78, 018-17 42 83

 

Dokument

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies