Pandemrix kan ges samtidigt med vaccin mot säsongsinfluensa

den 20 november 2009

Läkemedelsverket har bedömt preliminära resultat från en klinisk studie som just nu genomförs i Sverige, där Pandemrix givits samtidigt med ett säsongsinfluensavaccin. Båda vaccinerna gav ett bra immunsvar. Studieresultaten leder till slutsatsen att vaccination mot säsongsinfluensa och pandemiinfluensa kan ske samtidigt. Ytterligare stöd finns från en studie av ett annat pandemivaccin. Socialstyrelsen står bakom bedömningen.

Rekommendation

  • Vaccin mot säsongsinfluensa kan ges samtidigt med Pandemrix i alla åldrar.
  • Andra avdödade vacciner kan också ges samtidigt med Pandemrix om så är nödvändigt.
  • Avdödade vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet bör dock helst ges med två veckors intervall före eller efter Pandemrix, när så är möjligt då en viss risk för ökade biverkningar finns, och att det annars blir omöjligt att vid eventuella biverkningar avgöra vilket vaccin som orsakat reaktionen.
  • Levande vacciner bör som tidigare rekommenderats ges med ett intervall på 4 veckor före eller efter Pandemrix för att undvika påverkan på immunsvaren.
  • Om två vacciner ges samtidigt bör det ske i olika extremiteter.

 
I den kliniska studien som pågår i Sverige ingår 168 försökspersoner över 60 år. Försökspersonerna ska i studien få två doser av Pandemrix och en dos säsongsinfluensavaccin, samtidigt med antingen den första eller andra dosen Pandemrix. I studien ingår inte någon grupp som enbart fått säsongsinfluensavaccin.

Hittills föreligger resultat från vaccination med den första dosen, dvs. hälften av försökspersonerna har fått Pandemrix enbart och hälften har fått båda vaccinerna. Immunsvaret på Pandemrix var något lägre i den grupp som fått båda vaccinerna jämfört med enbart Pandemrix, men skillnaden bedöms inte vara av klinisk betydelse. Det immunologiska svaret på säsongsinfluensavaccinet uppfyller de krav som fastställts av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

De rapporterade biverkningarna i studien skiljer sig inte mellan grupperna, vare sig avseende frekvens eller typ av reaktion. Läkemedelsverket rekommenderar därför att man kan ge vaccin mot säsongsinfluensa och vaccin mot influensa A(H1N1) samtidigt när så är indicerat. Rekommendationen stöds också av en samvaccinationsstudie av ett annat pandemivaccin, Focetria, och säsongsvaccin.

Även om man inte givit vaccin mot säsongsinfluensa samtidigt med pandemivaccin till barn i någon klinisk studie, bedömer Läkemedelsverket att dessa resultat kan överföras även till barn.

Studiens resultat kan också överföras till andra avdödade vacciner. Påverkan på immunsvaren bör vara mindre när vacciner av olika typ ges samtidigt än när två influensavacciner ges vid samma tillfälle. När samtidig vaccination sker ska vaccinerna ges i olika extremiteter.

Dock bör de vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet helst inte ges vid samma tillfälle som Pandemrix, då en viss risk för ökade biverkningar finns, och då det annars blir omöjligt att vid eventuella biverkningar avgöra vilket vaccin som orsakat reaktionen.

Som tidigare rekommenderats bör intervallet mellan vaccination med avdödade vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet och vaccination med Pandemrix vara minst två veckor.

Levande vaccin bör inte ges samtidigt med Pandemrix, utan intervallet mellan vaccinationerna bör vara 4 veckor, då det är något större risk för att immunsvaret påverkas av ett levande vaccin.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Ingrid Uhnoo
Professor
018-17 26 77

Charlotta Bergquist
Utredare
018-17 49 95

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies