Rekommenderad dos Tamiflu till barn under 1 år vid pandemisk influensa – ett förtydligande

den 12 oktober 2009

I maj 2009 beslutade CHMP att rekommendera Tamiflu i dosen 2-3 mg/kg till barn under 1 år vid pandemisk influensa. Rekommendationen bygger på erfarenhet från omkring 2400 barn under 1 år som har behandlats med Tamiflu.

Majoriteten har behandlats med 2 mg/kg två gånger dagligen, (ca 2200 i Japan, 157 i tyskland och 115 i USA). Såväl prospektivt som retrospektivt insamlade säkerhetsdata har granskats. Biverkningsprofilen liknar den som setts hos barn > 1 år. Baserat på exponeringsdata efter dosering med 3 mg/kg hos barn 0-2 månader (N=5), 3-5 månader (N=6) 6-11 månader (N=23) från en pågående amerikansk studie har CHMP beslutat att förtydliga dosrekommendationer till barn under 1 år.

Eftersom både ålder och kroppsstorlek har betydelse för eliminationsförmågan hos barn under 1 år måste båda faktorerna tas hänsyn till vid dosering. Då underlaget för dosrekommendationen är begränsad ska nyttan av behandling vägas mot risken i varje enskilt fall. Ytterligare studier pågår för att fastställa adekvat dosering vid behandling av barn under 1 år.

Behandling (5 dagar):

Barn under 1 månad: 2 mg/kg två gånger dagligen
Barn 1-3 månader 2.5 mg/kg två gånger dagligen
Barn 3-12 månader 3 mg/kg två gånger dagligen

Profylax (10 dagar):

Barn under 1 månad: 2 mg/kg en gång dagligen
Barn 1-3 månader 2.5 mg/kg en gång dagligen

Barn 3-12 månader 3 mg/kg en gång dagligen  Tamiflu kapslar i styrkorna 30, 45 och 75 mg finns tillgängligt för beredning av en 10mg/ml lösning. Produktinformation med anvisningar för beredning av lösning på apotek och i hemmet är under utarbetande. Så snart bipacksedeln är tillgänglig kommer den att publiceras på LV:s hemsida.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies