Slutsats efter expertkonferens: Utvecklandet av nya antibiotika kräver handlingsplan

den 19 november 2009

Stimulansåtgärder och stödjande insatser för forskningen behövs för att gynna utvecklingen av nya effektiva antibiotika. Det var en av de slutsatser som kunde dras efter ordförandeskapets expertmöte i september, då behovet av nya antibiotika stod som tema.

En nyligen publicerad rapport, den så kallade Gap-analysen, visar att gapet mellan behovet av nya antibiotika, och den pågående utvecklingen för att ta fram nya sådana, konstant har förvärrats under det senaste decenniet. Mest bekymmersamt är bristen på antibiotika som är effektiva mot multiresistenta gramnegativa bakterier, såsom Pseudomonasarter, och så kallade ESBL positiva bakterier, dvs. bakterier som producerar bredspektrum betalaktamaser.  

Den 17 september arrangerade det svenska ordförandeskapet en expertkonferens om vilka drivkrafter som behövs för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika. Konferensen var unik i sitt slag och markerar förhoppningsvis en förändrad prioritering av frågan på medlemstats- och gemenskapsnivå.
Mötet organiserades av socialdepartementet i samarbete med bl.a. Strama och Läkemedelsverket. Med på mötet var representanter från medlemsstaterna, EU-kommissionen och framstående forskare inom området. 

Efter mötet har flera förslag till innovativa incitament för utvecklingen av nya antibiotika förhandlats i rådets arbetsgrupp  för läkemedel. Ambitionen är att dessa rådsslutsatser ska antas av de europeiska hälsoministrarna på EPSCO -mötet (Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 1 december. Syftet är att lyfta problemet till högsta politiska nivå samt att be kommissionen återkomma med en handlingsplan för utvecklingen av nya effektiva antibiotika inom 24 månader.

Slutsatser:

  • Stimulansåtgärder för utveckling av nya effektiva antibiotika (dessa kan vara av regulatorisk och finansiell karaktär) behöver vidtas av medlemsstater och EU-kommissionen. Kommissionen ska utarbeta en handlingsplan inom 24 månader med konkreta åtgärder för att stimulera utvecklingen av antibiotika.
  • Regelbunden GAP-analys för att följa utvecklingen på antibiotikaområdet. I praktiken en fortsättning på den analys som gjordes av EMEA och ECDC till ordförandeskapskonferensen om antibiotika den 17 september.
  • Stödjande insatser för forskning på området, exempelvis genom förbättrad infrastruktur, rekrytering, kunskapsöverföring och genom olika finansiella instrument.
  • Effektiv godkännandeprocess för de antibiotikaläkemedel där särskilda medicinska behov finns samt kontinuerligt vetenskapligt stöd från EMEA för att främja ett så tidigt marknadsgodkännande som möjligt.
  • Medlemsstaterna uppmanas säkerställa en återhållsam användning av antibiotika, att förebyggande åtgärder intensifieras samt en effektiv information om antibiotikaresistens till allmänheten.

Frågan även uppe på EU-toppmöte

Mycket glädjande är också att denna angelägna fråga nu även lyfts upp på ännu högre nivå. Vid EU-toppmötet mellan Fredrik Reinfeldt och USAs president Barack Obama den 3 november enades man om att skapa en transatlantisk arbetsgrupp om brådskande frågor kring problemet med antibiotikaresistens. EU och WHO rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de tre största hoten mot människors hälsa.

Arbetsgruppens uppgift är att fokusera på lämplig terapeutisk användning av antimikrobiella läkemedel inom human- och veterinärmedicin, att förebygga både sjukvårds- och samhällsförvärvade infektioner med resistenta bakterier, samt att fokusera på strategier för att förbättra utvecklingen av nya antibiotika. Detta är frågor som skulle kunna hanteras bättre genom ökat samarbete mellan USA och Europa.

Se relaterad information för att läsa Gap-analysen och rapporten från expertmötet. Länken till artikeln skriven om mötet kommer att finnas tillgänglig till årsskiftet.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies