Statskontoret har granskat Läkemedelsverket

den 5 oktober 2009

Statskontorets fick i våras regeringens uppdrag att analysera Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi. Rapporten har nu presenterats och Läkemedelsverkets planeringsdirektör Christian Ifvarsson gör följande reflektioner efter att ha tagit del av innehållet. – Den huvudsakliga kritik som framförs i rapporten riktas inte i första hand mot det åtgärdsprogram som har antagits av Läkemedelsverkets ledning och styrelse, utan mot behovet av så kallade strukturella åtgärder vilka primärt ligger utanför vår direkta kontroll.

Läkemedelsverket har under året fört diskussioner med Socialdepartementet angående de problem som tidigare har identifierats av Läkemedelsverkets ledning.
– Vårt intryck är att Socialdepartementet har stort förtroende för det arbete som Läkemedelsverket genomför, säger Christian Ifvarsson. Vi har redan nu kunnat visa på positiva ekonomiska effekter av det arbete som pågår. Och i sammanhanget är detta det viktigaste!

Rapportens innehåll i korthet 

Statkontorets rapport kritiserar Läkemedelsverket för bristande ekonomistyrning. Detta är ett känt faktum och det pågår sedan en tid ett omfattande arbete inom Läkemedelsverket för att förbättra ekonomistyrningen.

I rapporten ställs frågan hur Sverige och Läkemedelsverket ska förhålla sig om EU söker åstadkomma en mer kostnadseffektiv hantering genom en ökad centralisering av ärendena till EMEA. Läkemedelsverket ifrågasätter dock om en centralisering är mer kostnadseffektiv. Man skulle i så fall mista den nationella kompetensen som utgör stöd till den svenska hälso- och sjukvården och som också utgör grunden för att genomdriva nationella politiska beslut. Däremot kan en vidareutvecklad arbetsfördelning mellan EUs läkemedelsmyndigheter vara kostnadseffektiv.

På flera ställen tar rapporten upp det dubbelarbete som sker internationellt. Läkemedelsverket har dock påtalat att det ligger i EU-systemets natur att flera myndigheter granskar utredningsrapporterna för att därigenom kvalitetssäkra resultatet. Läkemedelsverket går inte in i företagens dokumentation då myndigheten är så kallat berört land och granskningen av andra myndigheters utredningar sker nivåstrukturerat. Läkemedelsverket har drivit ståndpunkten att ingen dubbel utredning av grunddokumentation ska ske. Det finns trots detta andra länder som gör sin egen utredning, men det kan knappast lastas Läkemedelsverket.

Det mest uppseendeväckande förslaget i Statskontorets rapport är att konkurrensutsätta nationella utredningar och att den del av Läkemedelsverket som arbetar med utredningar ska bolagiseras. Läkemedelsverket har dock framfört att det är svårt att formellt dra gränser mellan olika moment i procedurerna enligt EUs regelverk på ett sådant sätt att bolagisering är en ändamålsenlig lösning. Bolagisering av delar av myndighetens verksamhet skulle sannolikt öka både näringslivets och det offentligas administrativa kostnader, eftersom Läkemedelsverket då skulle ersättas av minst ett verk och ett bolag. Myndighetens kompetens skulle även bli uppdelad, med minskade synergieffekter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies