Tre av fyra granskade reklamärenden i strid med läkemedelslagen

den 10 mars 2009

Under 2008 granskade Läkemedelsverket 106 marknadsföringsärenden. Av dessa bedömdes 67 ärenden strida mot kraven i läkemedelslagen. Antalet granskade ärenden har de senaste åren ökat påtagligt, ett resultat av den intensifierade tillsyn som Läkemedelsverket bedriver.

De ändringar som genomfördes i läkemedelslagen i maj 2006 och grundar sig på EU-direktiv, medförde bland annat ett ökat tillsynsansvar för Läkemedelsverket när det gäller marknadsföring av läkemedel. Idag granskar Läkemedelsverket marknadsföringsaktiviteter i samtliga medier (till exempel Internet, radio, TV, dags- och veckopress, facktidskrifter).

Tre av fyra strider mot läkemedelslagen

Av de 106 aktiviteter som läkemedelsverket på eget initiativ och efter inkomna anmälningar granskat har 67 ärenden resulterat i brev till företagen med påpekanden om att marknadsföringen inte överensstämmer med kraven i läkemedelslagen.

Överträdelserna utgörs ofta av påståenden om produktens egenskaper som saknar stöd i de uppgifter som anges i den officiella produktinformationen (SPC, motsvarande FASS-text). Det är också vanligt att det inte tydligt framgår att produkten är ett läkemedel. Ibland saknas information som är av särskild betydelse för allmänheten, till exempel restriktioner för barn eller att man behöver kontakta läkare innan man påbörjar behandlingen.

Vanligtvis har företaget ändrat eller avslutat marknadsföringen. 17 ärenden har emellertid resulterat i vitesföreläggande. Om företaget inte följer vitesföreläggandet kan domstol komma att döma ut vitet efter ansökan av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har under 2008 även anmält 15 ärenden till Nämnden för bedömning av läkemedelsreklam (NBL).

Antal ärenden Påpekande
till företaget 
Vitesföre-
läggande
Anmälan till NBL
2006 29 24 2 4
2007 71 39 7 24
2008 106 67 17 15

Industrins egen övervakning fungerar väl

Övervakningen av läkemedelsreklamen har traditionellt skötts av läkemedelsindustrins egna organ: NBL och IGM (Informationsgranskningsmannen). Dit har branschen själv, samt Läkemedelsverket, anmält reklam som kan tänkas strida mot regelverket. Även Svensk egenvård har system för egenrapportering.

Egenrapporteringssystemen fungerar väl och Läkemedelsverket ser det som fortsatt angeläget att branschen aktivt deltar i övervakningen av läkemedelsreklamen.

Läkemedelsverket kan dock agera på egen hand om något företag inte rättar sig efter branschens eget system.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktinformation

Ragnhild Johnsson
Utredare, Inspektionsenheten
018-17 46 00

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies