Pressmeddelande: Unikt EU-möte om läkemedel och hållbar utveckling 10-11 november i Uppsala

den 9 november 2009

För första gången träffas europeiska företrädare inom hälsa, miljö och läkemedel för att tillsammans diskutera en policy för hur man ska arbeta med en hållbar utveckling för läkemedel.

Utgångspunkten för diskussionerna är Europeiska kommissionen skrivelse som innehåller en förnyad vision för läkemedelssektorn och där målet är att föreslå åtgärder för att minska läkemedlens tänkbara skadliga verkningar på den europeiska miljön och folkhälsan.

Kommissionens skrivelse pekar bland annat på att nedsmutsning av vatten och mark ger upphov till miljöproblem och likaså oro för folkhälsan. Vidare bör den miljöinformation som finns om läkemedel hos EUs läkemedelsmyndighet EMEA och inom medlemsländerna, integreras i EUs gällande lagstiftning.

Under konferensen i Uppsala kommer kommissionens vision, tillsammans med svenska erfarenheter på områdena miljö och läkemedel, att vara en utgångspunkt för fortsatta diskussioner om en hållbar utveckling för läkemedel. Kommissionen, parlamentet och läkemedelsindustrin kommer även att lämna sina synpunkter i frågan. Målet är att skapa en plattform för att underlätta diskussioner mellan dem som har kunskaper om läkemedel och hälsoaspekter, och de som har en bakgrund från miljöområdet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Charlotte Unger
Ämnesområdeschef Miljö
Läkemedelsverket
Telefon: 0705-17 22 78

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies