Uppdatering av säkerhetsinformation för insulin glargin (Lantus)

den 23 juli 2009

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har värderat fyra nyligen publicerade registerstudier rörande behandling med insulin glargin och risk för cancer och dragit slutsatsen att tillgängliga data inte ger anledning att ändra nuvarande behandlingsrekommendation.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om fyra registerstudier av cancerrisk vid insulinbehandling av diabetes som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia. Studierna gav misstanke om ett möjligt samband mellan behandling med Lantus och cancer, särskilt bröstcancer.  En EU-gemensam genomgång av dessa studier har nu slutförts. CHMP drar slutsatsen att tillgängliga data inte ger anledning till att ändra nuvarande behandlingsrekommendation på grund av att studierna har metodologiska begränsningar och resultaten inte är samstämmiga.
På grund av begränsningarna i de data som finns i dagsläget har CHMP begärt att företaget Sanofi-Aventis ska utveckla en strategi för att ta fram ytterligare data. Kommittén undersöker också möjligheter till samarbete med akademiska institutioner för att få fram kompletterande information.


Lantus (insulin glargin) är en långverkande insulinanalog som är godkänd för behandling av insulinkrävande diabetes hos vuxna, ungdomar och barn från sex års ålder.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies